2023

Періодизація українського перекладознавства XX ст.

У даній роботі систематизовано історію українського перекладознавства ХХ ст., обґрунтовано його періодизацію, виділено специфіку тематики перекладознавчих періодів та методології досліджень.

Перекладознавство – це складна система, яка охоплює історію, теорію, методику, практику та критику перекладу, сформувалося в окрему комплексну загальнофілологічну дисципліну в 20-30-х рр. ХХ ст. Та основи цієї науки заклали діячі минулих епох.

Вивчення концепцій та жанрології перекладу, методології та методики перекладознавчого аналізу, сприйняття перекладу в суспільстві, вишколу перекладачів і їхньої діяльності являються предметом історії перекладознавства. Найважливіше питання історії перекладознавства є її періодизація. Оскільки художній переклад був найпоширенішим видом перекладу в Україні, його періодизація, залежна від суспільно-історичних обставин, позначилася й на періодизації історії українського перекладознавства. Застосовуючи класифікацію історії західноєвропейського перекладознавства до українського перекладознавства, Т. Шмігер виявляє чимало моментів спільного розвитку. Зосереджуючись на періодизації українського перекладознавства ХХ ст., дослідник виділяє чотири періоди [10].

Перший період – від початку ХХ ст. до Першої світової війни. 1890-ті та перші роки ХХ ст. – це час великого національного пожвавлення в українському суспільстві. Критико-теоретичний період – це час активних пошуків основ теорії перекладу, формування терміносистеми та перекладознавчого аналізу в межах літературознавства. Водночас, у своїй перекладознавчій концепції І.Я. Франко підкреслює вагомість перекладів як націєтворчого чинника [8].

Типології перекладів за їх методом та функціями

Метод перекладача визначається домінантою перекладацької стратегії. Домінанта перекладацької стратегії – це вибір перекладачем тих елементів, які він вважає найважливішими в тексті оригіналу. Для реалізації свого перекладацького методу перекладачеві потрібна певна стратегія процесу перекладу. Перекладацька стратегія – об'єднані домінантою дії перекладача, чи акти вибору, спрямовані на втілення власного проекту тексту перекладу.

В оцінках перекладацької методології XX ст. виразно простежуються такі загальні тенденції, як 1) визнання права перекладача на індивідуальну інтерпретацію першотвору, що ґрунтується на доказах іманентності інтерпретативних процесів процесам читання та перекладання; на цій основі визнання множинності перекладацьких інтерпретації та доцільності створення й вивчення перекладацьких варіантів; 2) піднесення ваги цільової культури та її літературної полісистеми у пріоритетах перекладача; на цій основі піднесення статусу ре-креативного перекладу, або пересотворення, зорієнтованого передусім на запити та потреби цільової культури; 3) відхід у західному перекладознавстві від переважаючого буквалістського канону XIX ст. й формування принципів необуквалізму; 4) формування у вітчизняному перекладознавстві канону збалансованого перекладу, рівнопідпорядкованого критеріям точності та художності.

Доцільно розрізняти інтерпретацію як універсальний механізм розуміння (інтерпретувати означає розуміти і розуміти означає інтерпретувати) та інтерпретацію як метод прочитання знакової системи вихідного твору, спрямований на розуміння його цілісного змісту й створення в результаті якомога більш зв'язного (когерентного) тексту перекладу, мова якого, відповідно, прагне до недвозначності, прозорості, конвенційності смислів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Арват Ф. С. Іван Франко – теоретик перекладу (Лекції із спецкурсу “З історії українського перекладу”) / Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1969. – 38 с.

Володимир Державин: теорія і критика перекладу // Збірник Харків. іст.-філол. т-ва / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди; Харків. іст.-філол. т-во. – 2005. – Т. 11. – С. 205-214.

Домбровський О. А. Іван Франко – теоретик перекладу // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 6. – С. 308.

Зеров М.К. У справі віршованого перекладу. Нотатки // Життя й революція. - Харків: ДВУ, 1928. - Кн. IX. - С. 133-146.

Качуровський І. Володимир Державин // Березіль. – 1993. – № 2. – С. 161-168.

Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. - К.: Вид-во Київ, ун., 1971. -1 3 1 с .

Фінкель О. Теорія й практика перекладу. – Харків: ДВУ, 1929. – 168 с.

Франкові перекладознавчі ідеї у працях дослідників ХХ сторіччя // Записки Наук. т-ва ім. Шевченка. – 2005. – Т. 250: Праці Філол. секції. – С. 527-536.

Чередниченко О.І. Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.

Шмігер Т. Історія українського перекладознавства XX сторіччя / Передм. Р.Зорівчак. – Київ: Смолоскип, 2009. – 342 с.

House, Juliane. A Model for Translation Quahty Assessment. - Tübingen: T B L Verlag Gunter Narr. - 1977. See also: Fawcett, Peter. Translation and Language: Linguistic Theories Explained. - Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.- P . 113-115.

Neubert, Albrecht and Shreve, Gregory M. Translation as Text. - Kent, Ohio, and London, England: The Kent State University Press, 1992. - 184 p.

Newmark, Peter. Approaches to Translation. - Oxford - New York - Toronto - Sydney - Paris - Frankfurt: Pergamon Press, 1988 (first edition 1981).-200 p.

Nord, Christiane. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Applications of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. - Amsterdam: Rodopi, 1991. - 250 p.

Raffel, Burton. The Art of Translating Poetry. - University Park - London: The Pennsylvania State University, 1988. - 206 p.

Robinson, Douglas. The Translator's Turn. - Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1991.-318 p.

Rose, Marilyn Gaddis. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis. - Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. - 101 p.

Venuti, Lawrence. The Translator's Invisibility: A History of Translation. – London & New York: Routledge, 1995. - 353 p.

2.Административное судопроизводство. Уч.-мет. рек.д.студ. по изуч.дисц

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Уральский филиал

Кафедра гражданского процессуального права

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

гражданско-правовой профиль

Учебно-методический комплекс по дисциплине (модулю)

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Учебно-методические материалы по освоению дисциплины

(учебно-методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины (модуля))

Курс: 3

Семестры: 6

Форма обучения: очная

Срок освоения ООП по очной форме обучения: 4 года

Квалификация выпускника: бакалавр

Курс: 3

Семестры: 6,

Форма обучения: заочная

Срок освоения ООП по форме обучения: 4 года

Квалификация выпускника: бакалавр

Челябинск

2016

Составитель: Закирова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры гражданского процессуального права Уральского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»

«22» сентября 2016г.

Учебно-методические материалы по освоению дисциплины (учебно-методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины (модуля)) разработаны в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Обсуждены на заседании кафедры гражданского процессуального права УФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 2 «22» сентября 2016г.)

Зав. кафедрой Бурмистрова С.А., к.ю.н., доцент

_______________ «22» сентября 2016г.

© Российский государственный университет правосудия,

Уральский филиал, 2016.

© Закирова О.Н., 2016.

Учебно-методические рекомендации

для студентов по изучению дисциплины (модуля)

Семинарские (практические) занятия

Тема 3. Субъекты административного судопроизводства.

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

(учебные конкретные ситуации специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленческие решения)

Вопросы:

Понятие субъектов административного судопроизводства.

Видовая характеристика субъектов административного судопроизводства. Особенности классификации субъектов административного судопроизводства.

Права и обязанности субъектов административного судопроизводства.

Лица, участвующие в процессуальных отношениях: понятие, особенности, состав.

Административная процессуальная правоспособность и административная процессуальная дееспособность, административная процессуальная правосубъектность.

Тема 4. Подведомственность и подсудность административных дел судам

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме круглого стола на тему: «Актуальные проблемы административного судопроизводства» «Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями.   Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

Вопросы:

Современная судебная система России.

Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Подведомственность административных дел судам.

Административные дела, подсудные военным судам. Административные дела, подсудные районному суду.

Административные дела, подсудные верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа.

Административные дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации.

Подача административного искового заявления по месту жительства, месту нахождения административного ответчика.

Исключительная подсудность. Подсудность по выбору административного истца.

Правила подсудности административных дел с участием иностранных лиц.

Подсудность нескольких связанных между собой административных дел.

Передача административного дела, принятого судом к своему производству, в другой суд.

Тема 5. Состав суда. Отводы

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума. Как правило, представляет собой мини-экзамен, проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен. В ходе коллоквиума могут также проверяться проекты, рефераты и другие письменные работы учащихся. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на основном экзамене. Коллоквиум (собрание) — Научные собрания, целью которых является слушание и обсуждение докладов.

Вопросы:

Формирование состава суда.

Единоличное и коллегиальное рассмотрение административных дел.

Порядок разрешения вопросов судом при коллегиальном рассмотрении административных дел. Особое мнение судьи. Отвод судьи.

Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении административного дела.

Отвод прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. Заявления о самоотводе и об отводе.

Порядок разрешения заявления о самоотводе и об отводе.

Последствия удовлетворения заявления о самоотводе или об отводе.

Тема 6. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса. Представительство в суде

NB: Семинар проходит в форме деловой игры. (Деловая игра — один из видов педагогических игр по игровой методике, которая используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений.)

Вопросы:

Лица, участвующие в деле. Стороны.

Участие прокурора в административном деле.

Обращение в суд в целях защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

Участие в административном деле нескольких административных истцов или нескольких административных ответчиков.

Обращение в суд группы лиц с коллективным административным исковым заявлением.

Замена ненадлежащего административного ответчика.

Процессуальное правопреемство.

Права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Изменение основания или предмета административного иска, отказ от административного иска, признание административного иска, заключение сторонами соглашения о примирении.

Заинтересованные лица. Иные участники судебного процесса. Эксперт. Специалист. Свидетель. Переводчик.

Секретарь судебного заседания.

Ведение административных дел в суде через представителей.

Требования к лицам, которые могут быть представителями в суде. Полномочия представителя.

Оформление и подтверждение полномочий представителя. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей.

Тема 7. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Понятие доказательств. Классификация доказательств.

Относимость и допустимость доказательств.

Представление и истребование доказательств.

Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.

Основания освобождения от доказывания. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.

Судебные поручения. Порядок выполнения судебного поручения. Объяснения лиц, участвующих в деле.

Свидетельские показания.

Письменные доказательства.

Возвращение подлинников документов.

Вещественные доказательства.

Хранение вещественных доказательств.

Исследование и осмотр письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения.

Распоряжение вещественными доказательствами, находящимися в суде. Аудио- и видеозаписи.

Назначение экспертизы. Содержание определения о назначении экспертизы. Порядок проведения экспертизы. Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза.

Заключение эксперта (комиссии экспертов). Дополнительная и повторная экспертизы.

Оценка доказательств.

Тема 8. Меры предварительной защиты по административному иску

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Вопросы:

Применение мер предварительной защиты по административному иску.

Заявление о применении мер предварительной защиты по административному иску.

Рассмотрение заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску.

Исполнение определения суда о применении мер предварительной защиты по административному иску.

Отмена мер предварительной защиты по административному иску. Обжалование определения суда о применении или об отмене мер предварительной защиты по административному иску.

Замена мер предварительной защиты по административному иску.

Тема 9. Процессуальные сроки

NB: Семинар проходит в форме ситуационного анализа.

Данный тип семинара направлен на разбор конкретной ситуации, связанной с будущей профессиональной деятельностью студента. Задача преподавателя – максимально полно смоделировать определённую профессиональную ситуацию. Студенты должны оценить причины возникновения данной ситуации или её последствия для участников, найти способы выхода / выведения из неё, выявить меры по предотвращению ситуации в действительности и т.д. Основная цель ситуационного анализа – научить обучающихся применять теоретические знания в практике и принимать верные стратегические и оперативные решения.

Понятие, виды и значение процессуальных сроков.

Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые судом.

Исчисление процессуальных сроков.

Окончание процессуального срока. Последствия пропуска процессуального срока.

Восстановление пропущенного процессуального срока.

Судебные извещения и вызовы.

Содержание судебных повесток и иных судебных извещений.

Доставка судебных повесток и иных судебных извещений.

Вручение судебной повестки. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения.

Перемена адреса во время производства по административному делу. Неизвестность места пребывания административного ответчика.

Тема 12. Предъявление административного искового заявления

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Порядок предъявления административного иска и последствия его нарушения.

Административное исковое заявление, его форма и содержание.

Исправление недостатков административного искового заявления.

Принятие административного искового заявления.

Отказ в принятии административного искового заявления. Возвращение административного искового заявления. Оставление административного искового заявления без движения.

Подача и условия принятия встречного административного искового заявления.

Тема 14. Судебное разбирательство

NB: Семинар проходит в форме деловой игры.

Вопросы:

Основные этапы судебного заседания.

Устность судебного разбирательства.

Сроки рассмотрения и разрешения административных дел.

Участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.

Председательствующий в судебном заседании.

Порядок в судебном заседании. Открытие судебного заседания.

Проверка явки участников судебного разбирательства.

Участие переводчика. Удаление свидетелей из зала судебного заседания.

Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей.

Последствия неявки в судебное заседание прокурора, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков.

Отложение судебного разбирательства административного дела. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей, пояснения относительно полномочий представителя.

Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле.

Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей.

Начало рассмотрения административного дела, по существу.

Отказ административного истца, его представителя от административного иска, признание административного иска административным ответчиком, его представителем и соглашение о примирении сторон.

Установление очередности исследования доказательств.

Объяснения лиц, участвующих в деле.

Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Порядок допроса свидетеля.

Допрос несовершеннолетнего свидетеля.

Оглашение свидетельских показаний.

Исследование письменных доказательств.

Оглашение и исследование переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан.

Исследование вещественных доказательств.

Воспроизведение аудио- и видеозаписей и их исследование.

Исследование заключения эксперта.

Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Консультация специалиста.

Окончание рассмотрения административного дела по существу.

Судебные прения.

Возобновление рассмотрения административного дела по существу. Удаление суда для принятия решения. Объявление решения суда.

Тема 15. Решение суда

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Принятие решения суда. Законность и обоснованность решения суда. Составление мотивированного решения суда.

Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда. Изложение решения суда. Содержание решения суда.

Решение суда в пользу нескольких административных истцов или против нескольких административных ответчиков. Выдача и направление копий решения суда.

Дополнительное решение суда.

Исправление описок, опечаток, явных арифметических ошибок в решении суда. Разъяснение решения суда.

Вступление в законную силу решения суда. Исполнение решения суда. Немедленное исполнение решения суда.

Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда.

Тема 16. Приостановление производства по административному делу. Прекращение производства по административному делу. Оставление административного искового заявления без рассмотрения

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Обязанность суда приостановить производство по административному делу. Право суда приостановить производство по административному делу.

Возобновление производства по административному делу.

Порядок приостановления и возобновления производства по административному делу.

Основания для прекращения производства по административному делу.

Порядок и последствия прекращения производства по административному делу.

Основания для оставления административного искового заявления без рассмотрения.

Порядок и последствия оставления административного искового заявления без рассмотрения.

Тема 17. Определение суда. Порядок обжалования определения суда.

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Порядок вынесения определения суда.

Содержание определения суда.

Частное определение суда.

Направление или вручение лицам, участвующим в деле, копий определения суда.

Вступление определения суда в законную силу и исполнение определения суда.

Тема 19. Производство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов

NB: Семинар проходит в форме деловой игры.

Вопросы:

Предъявление административного искового заявления о признании нормативного правового акта недействующим.

Требования к административному исковому заявлению об оспаривании нормативного правового акта и о признании нормативного правового акта недействующим.

Рассмотрение вопроса о принятии к производству административного искового заявления о признании нормативного правового акта недействующим.

Меры предварительной защиты по административному иску об оспаривании нормативного правового акта.

Объединение в одно производство административных дел об оспаривании нормативных правовых актов.

Судебное разбирательство по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

Прекращение производства по административному делу об оспаривании нормативного правового акта.

Решение суда по административному делу об оспаривании нормативного правового акта. Последствия признания нормативного правового акта не действующим полностью или в части.

Обжалование вступившего в законную силу решения суда по административному делу об оспаривании нормативного правового акта.

Тема 20. Производство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Предъявление административного искового заявления об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего и рассмотрение административного дела по предъявленному административному исковому заявлению.

Срок обращения с административным исковым заявлением в суд.

Требования к административному исковому заявлению о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Лица, участвующие в деле об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Рассмотрение судом вопроса о принятии к производству суда административного искового заявления о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Меры предварительной защиты по административному иску о признании незаконными решений, действий органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Объединение в одно производство административных дел об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Прекращение производства по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Судебное разбирательство по административным делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Решение суда по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Обжалование судебного акта по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями.

Тема 21. Производство по административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума.

Вопросы:

Вопросы применения правил настоящей главы.

Право на обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Требования к жалобе (обращению), подаваемой в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Принятие жалобы (обращения) к производству Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Основания для отвода (самоотвода) члена Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Рассмотрение административного дела Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

Распределение обязанностей по доказыванию по административным делам, рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

Пределы проверки Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации жалоб (обращений).

Основания приостановления производства по административному делу.

Решение Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.

Тема 22. Производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Обращение в суд с административным исковым заявлением о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Сроки подачи административных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Сроки рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Прекращение судебного производства по административному делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Решение суда по административному делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его реализация.

Тема 23. Производство по административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Обращение в суд с административным исковым заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

Содержание административного искового заявления об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости и прилагаемые к нему документы.

Рассмотрение административного дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

Основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости. Решение суда по административному делу об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

Тема 24. Производство по административным делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума.

Вопросы:

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Порядок подачи административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Требования к административному исковому заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Принятие административного искового заявления о присуждении компенсации.

Возвращение административного искового заявления о присуждении компенсации.

Оставление административного искового заявления о присуждении компенсации без движения.

Срок рассмотрения административного искового заявления о присуждении компенсации.

Подготовка к рассмотрению административного дела о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Рассмотрение административного дела о присуждении компенсации.

Решение суда по административному делу о присуждении компенсации. Обжалование решения суда по административному делу о присуждении компенсации.

Тема 25. Обжалование определений суда первой инстанции. Производство по административным делам о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Предъявление требований о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.

Рассмотрение административных дел о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.

Решение суда по административному делу о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.

Право на обжалование решения суда по административному делу о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации.

Тема 26. Производство по административным делам о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума.

Вопросы:

Подача административного искового заявления о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.

Порядок подачи административного искового заявления о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении и принятия этого заявления судом.

Рассмотрение административного дела о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.

Решение суда по административному делу о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении.

Тема 27. Производство по административным делам об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Подача административных исковых заявлений, связанных с административным надзором.

Содержание административного искового заявления, связанного с административным надзором, и прилагаемые к нему документы.

Рассмотрение административного дела об административном надзоре. Решение суда по административному делу об административном надзоре.

Тема 28. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Вопросы применения правил производства по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке.

Подача административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством.

Срок подачи административного искового заявления о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке.

Рассмотрение административного дела по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке. Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Решение суда по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке.

Психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке.

Тема 29. Производство по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Вопросы:

Подача административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Принятие административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Рассмотрение административного дела по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Решение суда по административному исковому заявлению о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Тема 30. Производство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума.

Вопросы:

Право на обращение в суд с административным исковым заявлением о взыскании обязательных платежей и санкций.

Требования к административному исковому заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций.

Меры предварительной защиты по административному исковому заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций.

Судебное разбирательство по административным делам о взыскании обязательных платежей и санкций.

Решение суда по административному делу о взыскании обязательных платежей и санкций.

Раздел V. Упрощенное (письменное) производство по административным делам

Тема 31. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Возможность рассмотрения административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства.

Особенности упрощенного (письменного) производства по административным делам.

Решение по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства.

Обжалование решения суда, принятого в порядке упрощенного (письменного) производства.

Раздел VI. Производство в суде апелляционной инстанции

Тема 32. Производство в суде апелляционной инстанции

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Вопросы:

Право апелляционного обжалования.

Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления.

Порядок подачи апелляционных жалобы, представления.

Срок подачи апелляционных жалобы, представления.

Содержание апелляционных жалобы, представления.

Оставление апелляционных жалобы, представления без движения. Возвращение апелляционных жалобы, представления.

Действия суда первой инстанции после получения апелляционных жалобы, представления.

Отказ от апелляционных жалобы, представления.

Отказ административного истца от иска, признание иска административным ответчиком, соглашение о примирении сторон в суде апелляционной инстанции.

Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

Подготовка административного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции.

Порядок рассмотрения административного дела судом апелляционной инстанции.

Пределы рассмотрения административного дела в суде апелляционной инстанции.

Полномочия суда апелляционной инстанции.

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

Судебный акт суда апелляционной инстанции.

Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших после рассмотрения административного дела.

Обжалование определений суда первой инстанции.

Срок подачи частной жалобы, представления прокурора.

Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора.

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.

Законная сила определения суда апелляционной инстанции.

Раздел VII. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений

Тема 33. Производство в суде кассационной инстанции

NB: Семинарское занятие проходит в форме в форме коллоквиума.

Вопросы:

Право на обращение в суд кассационной инстанции.

Порядок подачи кассационных жалобы, представления.

Содержание кассационных жалобы, представления.

Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу.

Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления.

Рассмотрение кассационных жалобы, представления.

Отказ в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с административным делом для рассмотрения судом кассационной инстанции.

Извещение лиц, участвующих в деле, о рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с административным делом в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Основания для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке.

Полномочия суда кассационной инстанции.

Судебный акт суда кассационной инстанции.

Вступление в законную силу судебного акта суда кассационной инстанции.

Тема 34. Производство в суде надзорной инстанции

NB: Семинарское занятие проходит в диалоговом режиме

Вопросы:

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора.

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.

Содержание надзорных жалобы, представления.

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения, по существу.

Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.

Рассмотрение надзорных жалобы, представления.

Отказ в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Определение о передаче надзорных жалобы, представления с административным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с административным делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке надзора.

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Содержание постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Тема 35. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Суды, пересматривающие судебные акты по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Срок подачи заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Форма и содержание заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и прилагаемые к ним документы.

Принятие заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам к производству суда.

Рассмотрение заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Основания для пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Судебные акты, принимаемые судом по результатам рассмотрения заявления, представления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Раздел VIII. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по административным делам и разрешаемые судом

Тема 36. Процессуальные вопросы, связанные с исполнением судебных актов по административным делам и разрешаемые судом

NB: семинарское занятие проходит в форме case-study.

Вопросы:

Порядок исполнения судебного акта.

Выдача исполнительного листа.

Выдача дубликата исполнительного листа.

Разъяснение исполнительного листа.

Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению.

Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного листа к исполнению.

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его исполнения.

Приостановление, прекращение и возобновление исполнительного производства.

Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).

Поворот исполнения судебного акта. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта.

Порядок разрешения судом иных вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства.

Ответственность за утрату исполнительного листа.

2-4 классы. СТИХИ

Неделя иностранных языков 2017

Конкурс переводчиков

(перевод на русский язык в стихах)

2-4 классы

The Snowman

I made a great tall snowman

With two huge coal black eyes

And just to reach around his neck

Took two of Daddy's ties.

I put a hat of mother's

Upon his rounded head

And then I ran and left him

And hurried off to bed.

When I awoke next morning

Imagine my surprise

My snowman had run away

And left his hat, ties, and eyes!

Перевод принимается до 17 февраля (пятница) в печатном виде в 24 кабинете.

Формат А4, размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5.

2 Содержание (форма)

СОДЕРЖАНИЕ

Персональные критерии и баллы

3

Достижения студента в учебной деятельности

Копия зачетной книжки (за прошедшие 2-а семестра)

Достижения студента в научно-исследовательской деятельности

Документы, подтверждающие участие в научной деятельности

Достижения студента в общественной деятельности

Документы, подтверждающие участие в общественной деятельности

Достижения студента в культурно-творческой деятельности

Документы, подтверждающие участие в культурно-творческой деятельности

Достижения студента в спортивной деятельности

Документы, подтверждающие участие в спортивной деятельности

Интегрированное занятие по программе Детям о правильном питании в старшей группе детского сада на тему Каша — радость наша

 • Щетинина Наталья Вениаминовна, воспитатель

Программное содержание.

 • Формировать у детей необходимости заботы о
  своем здоровье и, в первую очередь, правильном
  питании.
 • Уточнить знания детей витаминов групп A, B, C, D.
 • Учить распознавать по вкусу фруктовые добавки в
  кашах.
 • Закрепить:
  • названия круп каш,
  • навыки сервировки стола к разным режимным
   моментам питания,
  • КГН.
 • Упражнять детей:
  • в отгадывании загадок, чтении слов,
  • в наклеивании круп на готовую форму.
 • Воспитывать чувства дружбы, заботы друг о друге,
  доброжелательности, вежливость.
 • Вызвать у детей желание помочь сказочным
  героям, попавшим в беду.
 • Раскрепостить детей с помощью сказочно-игровой
  мотивации.

Материал.

 • Фигурки на панно: мальчики — худой и полный,
  номер дома.
 • На «коромыслах» — «кастрюли» с крупой.
 • На конторках — пенал с различными крупами,
  «кастрюлька», клей, салфетки.
 • Фланелеграф и для него — картинки продуктов,
  подходящих группе витаминов A, B, C, D.
 • На столах — салфетки, пластмассовая посуда.

Предварительная работа.

 • Проведение занятий по программе «Детям о
  правильном питании»:
  • «Как правильно есть»,
  • «Удивительное превращение яблока»,
  • «Самые полезные продукты,
  • «Пора ужинать»,
  • «Если хочется пить»,
  • «Плох обед, если хлеба нет»,
  • «На вкус и цвет — товарища нет».
 • Изготовление «кастрюль», пеналов с крупами.
 • Вырезание овощей и фруктов.
 • Сервировка стола к завтраку, обеду, полднику,
  ужину.
 • Заучивание загадок об овощах и фрукта.
 • Беседы на тему «Моя любимая каша».
 • Составление «таблицы витаминов».

Ход занятия

Дети заходят в группу. Здороваются с гостями.

— Сегодня мы отправимся в гости к самому лучшему
повару — Якову. Живет он в деревне «Кашкино» дом
№7. Посмотрите, кто идет! Здравствуйте.

— Познакомьтесь, это два друга — Алеша и Сережа.
Как вы изменились! Сережа. ты так похудел! Алеша,
ты так располнел! Что с вами случилось?

Алеша: «Мы играли, как всегда. Бабушка мимо
проходила. В гости нас к себе звала — показать
нам чудеса, угощений разных дать. И, вдруг,
вспомнил я, что с чужими и незнакомыми уходить
нельзя.

На прощанье нам она вкусные, большие конфеты
отдала. Только съели их, как вдруг, — похудел
Сережка, а я стал в миг полным. Вот беда! И с тех
пор я ем только сладкое одно, а Сережка —
ничего».

— Да! Беда! Не оставим вас в беде. Идем в гости к
повару. Он — сказочный герой. С колдуньей той
встречался. Может, он поможет вам.

— Вот дом его — №7. Давайте постучим.

/ Появляется «кастрюля и поет про кашу /(играет
роль взрослый)

— Здраствуйте1 Мы пришли в гости к Якову.

Кастрюля: «Он ненадолго вышел. Проходите и
немного подождите.

А пока, есть загадки у меня:

Приготовила я кашу для ума.
Умными хотите быть? (Дa! Да! Да!)
Найдите кастрюлю и расскажите — какая в ней
крупа ,
И как называется каша моя».

— Кто же подскажет мне о какой каше идет речь?
(Пшенная). Почему вы так решили? (В кашах много
разных питательных веществ. А в пшенной есть
полезное вещество — калий. Он помогает работать
мозгу, и мы лучше считаем, решаем задачи: Поэтому
ее называют кашей ума.)

Кастрюля: «Да, правильно.

Есть каша, что силу дает.
Ешь ее чаще — проживешь много лет.
Даже поможет она,
Чтоб сохранилась твоя красота.
Какую крупу взяла я, чтобы получилась каша?».

— Кто догадался о какой каше идет речь?
(Геркулес)

Найдите кастрюлю с геркулесовой кашей.

Кастрюля:

«Белая каша есть у меня.
Для очищенья полезна она.
Зернышки белые плавают в ней.
Станет вся кожа наша белей».
О какой каше идет речь? (Рисовой)

Найдите на коромысле кастрюлю с рисовой кашей.

Кастрюля:

«Предлагаю кашу черную.
Не смотря на это — очень вкусную.
Все вещества в ней очень полезны.
В кровь попадая они помогают:
Не болеть и быстрей подрастать».

— Кто догадался? (Гречневая) (дети подходят к
кастрюле с гречневой кашей.)

Кастрюля: «Вы любите каши?».(обращается к
героям на панно)

Алеша и Сережа: «Нет. Каши не вкусные».

Кастрюля:

«Как это не вкусные!? Просто вы никогда не ели
вкусную кашу. Рецепт вкусной каши прост.

Берем крупу любую, варим с молоком.
Затем добавим масла, посыплем сахарком.
А если в кашу добавить витамины,
То не страшны нам простуды и ангины».

Алеша: «Витамины? Это же такие кругленькие
желтенькие в аптеке продаются!»

Кастрюля: «Нет, в кашу добавляют натуральные
витамины».

— А мы с ребятами знаем таблицу витаминов.

Игра «Найди место продуктам в таблице» (дети
выкладывают на фланелеграфе к «А», «В», «С»,
«Д» карточки с различными продуктами в которых
превалируют витамин «А» или другой.)

Кастрюля: «Пока вы играли, приготовила вам каши
с разными фруктами. Попробуйте, с какой
витаминной добавкой каши. (дети пробуют кашу из
риса с различными добавками фруктов)

Молодцы! Правильно угадали».

— Кастрюля, а можно нам самим приготовить такую
кашу да всех гостей угостить?

Кастрюля: «Пусть мне помогу две девочки и два
мальчика. Наденьте фартуки и протрите руки
влажной салфеткой. Разложите кашу и добавьте
фрукты».

— Спасибо, Кастрюля! А скоро ли Яков придет?
Может вы за ним сходите и позовете?

Кастрюля: «Не могу. Мне еще комбинированную
кашу варить»

— Мы тебе поможем. Пока ты ходишь, мы приготовим.

/ Кастрюля уходит /

— Что нужно сделать прежде, чем заняться
приготовлением каши? (Надо помыть руки, надеть
фартук, косынку повязать или специальную шапку
надеть)

/ все ответы сопровождаем действиями /

— Для приготовления каши нужна посуда. Выберем
посуду и сделаем разминку.

Вот большой стеклянный чайник.
Очень важный, как начальник
Вот фарфоровые блюдца —
Только стукни, разобьются.

Рядом маленькие
ложки —
Голова на тонкой ножке.
Где ж кастрюля? Нам она
Очень-очень как нужна.

/ ставим руку на пояс, другую
вытягиваем как «носик чайника /
/ руки на поясе, приседаем /.
/ хлопок руками перед собой/
/ руки вытягиваем вверх[ в «замок» /
/ руки на поясе — наклон влево, наклон вправо /

— Встаньте у конторок. Рецепт комбинированной
каши прост. Для такой каши надо насыпать в
кастрюлю 2 или 3 различные крупы. Потом добавить
фрукты. Поставить на огонь.

/ пока дети работают, звучит музыка / (на
картонных заготовках в виде кастрюли дети
распределяют клей ПВА толстым слоем; берут крупу
из пенала и по своему желанию насыпают на клей
различные крупы)

/ входит Яков / (играет роль взрослый)

Яков: «Здравствуйте, друзья! Как идут у вас
дела?»

— Яков, мы к тебе пришли за помощью. Расскажите,
ребята, что случилось у наших друзей — Алеши и
Сережи.

Можешь ли ты нам помочь, Яков?

Яков: «Это очень просто. Нужно соблюдать режим
питания. Ребята, а вы знаете, как надо питаться?»

— Мы знаем. И в игре покажем. Прочитайте: завтрак,
обед, полдник, ужин.

— Игра — «Накрой на стол». Проводится
сервировка стола по надписям. Выполняется
командами. Предлагаем Якову отведать
комбинированной каши на завтрак.

Яков: «Ай да каша! Радость Наша! И я вам
приготовил угощенье. Из круп можно готовить:
каши, гарнир и, даже, печенье. У меня печенье из
геркулеса. В нем огромная сила. Угощайтесь, и вы
справитесь с чарами колдуньи. И помните, что
нужно соблюдать: режим питания». (Режим питания)

— Спасибо. Очень вкусно и полезно. Друзьям нашим
помогли. Пора нам домой возвращаться. До
свидания.

Творческие работы — фактор развития устной и письменной речи

 • Усольцева Антонида Григорьевна, учитель альайского языка и литературы

На протяжении нескольких лет работы в школе наблюдала, что занятия алтайским
языком не всегда вызывают у обучающихся интерес. Некоторые дети считают родной
язык не то чтобы скучным, а просто невостребованным. Нежелание заниматься родным
языком порождает неграмотность. Ведь не зря говорят: “Если не знаешь своего
языка, не выучишь другой”.

Как пробудить интерес к занятиям, как повысить грамотность письма? Как
сделать знания прочными, действенными? Как создать продукт, пользуясь которым
мой ученик мог бы быть всегда уверенным в своих знаниях и благодаря им быть
защищенным в жизни?

Задача учителя не только в том, чтобы научить ребенка писать, читать,
считать. Важно направить заложенное в нем способность правильно. Научить красиво
выражать свои мысли в устной и письменной форме, находя для этого точные и
образные слова, разбудить творческое воображение, ассоциативное мышление.

Бедная, безграмотная речь, особенно детей – националов, стала проблемой
современной школы. Ребята из-за недостатка словарного запаса не могут четко
формулировать и грамотно выражать свои мысли, не только на русском, но и на
своем родном языке. И потому перечитав много методической литературы,
проанализировав свои уроки, пришла к выводу, что пробудить у детей интерес к
изучению родного языка можно, если систематически проводить творческие работы,
развивая именно, творческие способности обучающихся. Убеждением этому служит мне
литературный клуб “Алтын-Казык” (“Полярная звезда”), который возглавляю уже 11
лет. Рассказы, стихи, сочинения детей, посещающих факультатив, публикуются
регулярно в СМИ вот уже одиннадцать лет, легко поступают в ВУЗы. Учителю,
работающему над развитием творческих способностей обучающихся, просто необходимо
вести дополнительные занятия (факультативы, литературные клубы и т.п.)

Творческие работы проводимые на уроках, являются фактором развития письменной
и устной речи обучающихся. Развивать личность, свободно владеющей лексическим
богатством и выразительными средствами родного языка и умеющего его использовать
как инструмент общения в диалоге культур является главной целью творческой
работы.

Основными задачами реализации поставленной цели считаю следующее:

 • Мотивация обучающихся к изучению родного языка через использование новых
  педагогических технологий;
 • Развивать у обучающихся целеустремленность, потребность к
  самообразованию, самоутверждению, само реализации;
 • Развивать творческую активность в процессе обучения;
 • Воспитывать конкурентоспособного, культурного человека, убежденного в
  возможности решать любые проблемы в духе мира и уважения.

Систематизируя все сказанное, хочу только подтвердить, что развитие
национального самосознания прививается не только с материнским молоком, но и
изучением своего языка, литературы, искусства, его духовных и культурных
ценностей.

При тщательном отборе и планировании тем по новым педагогическим технологиям,
учитываю, какой материал не потребует многих повторений, а какой надо
систематически повторять, исходя из того, что чем труднее материал, тем большее
количество повторений и творческих работ потребуется для его усвоения. Так как
дети не выносят однообразия в работе, использую все возможности, способствующие
поддержанию их внимания и интереса.

На уроке один вид работы сменяется другим. В практическом обучении алтайскому
языку большое значение приобретает отбор необходимого речевого материала,
образцов предложений, грамматических форм.

При этом большое значение уделяю отбору предложений – основной единицы
речевого общения, их использованию в контексте, так как все аспекты языка
(фонетика, лексика, грамматика, правописание) практически повторяются в
предложении.

Таким образом, работа над предложением является одной из форм усвоения
программного материала. Однако практическая направленность не исключает изучения
теории грамматики, обобщающие те или иные языковые явления. Умело отобранные
сведения, правила, творческие работы помогают обучающимся в практическом
овладении языком.

Коммуникативные и социальные функции алтайского языка значительно изменились.
Это облегчает практическое усвоение родного языка и одновременно повышает
требования к знаниям обучающихся. В этой связи необходимо умелое использование
дидактических материалов, творческих работ, методической литературы, текстов для
чтения и примеров для анализа. Значительно облегчает работу умело подобранные
дидактические материалы (картины, тесты, видеоматериалы, слайды, фильмы).

У обучающихся всегда наблюдается проблема художественно – речевого развития
речи. Система художественности речи как известно, состоит из взаимосвязанных
компонентов: образность – самый важный, как мы знаем, принцип
художественной речи, художественно – образное мышление связной выразительной
речи, воображение, эмоциональная отзывчивость;

изобразительность – как черта художественного образа, художественные
средства эпитет, сравнения, метафора необходимы для построения ярких и
выразительных образов; выразительность – способность вызывать эмоции,
чувства, подчеркивать главное, индивидуальное в образе.

Наряду с общепринятыми обучающими устными упражнениями, я использую
упражнения
на развитие творческого мышления.

Например: в 5– 6-х классах предлагаю детям несколько слов, которые
объединены между собой определенной темой, и одно “лишнее” слово, не подходящее
по теме. Сначала детям надо прочитать слова, а затем назвать лишнее. После этого
обучающиеся составляют устные рассказы (сочинения –миниатюры) на основе данных
ключевых слов. Параллельно начинаю работать с художественными средствами языка:
эпитетами, сравнениями, метафорами используя для примера произведения писателей
и поэтов.

Выполняя такого рода упражнения, обучающиеся учатся излагать мысли в
определенном порядке, последовательно, логично. Работая с картинами
(предметными, сюжетными и пейзажными) по развитию речи, ориентирую детей на
использование словарного богатства того или иного литературного произведения,
содержание которого можно соотнести с картиной. Поощряю различные варианты
ответов на вопросы, учу употреблять точные слова.

Например, при работе с картиной “Осень”, дети заново знакомятся с Григорием
Иванoвичем Чоросом – Гуркиным, человеком необыкновенной судьбы и ярких
творческий свершений, не только как с знаменитым художником пейзажистом, но и
как с искусным художником слова:

Осень. В горах Алтая стоит теплая, прекрасная погода.

Вся природа переоделась в лучшие наряды. Лиственницы и березы покрылись
золотом, стоят, красуются и переливаются на сотни тонов под лучами солнца. Небо
лазурное, глубокое, чистое. Воздух нежный, прозрачный. Всюду разлилась гармония
мягких, нежных красок… Это – волшебный праздник золотой осени. Это – последняя
песнь уходящего лета. Это – прощальный поцелуй природы до будущей весны…

Спокойно, хорошо и мирно вокруг.

Чувствуется, что в природе зреют какие-то великие чары. Свободно дышит грудь,
и душа в восторге рвется куда – то на недостижимые высоты, к другому бытию, в
другой мир, в царство мысли и грез, к неведомому, желанному счастью…

Дети познакомившись с текстом, далее выполняют творческие задания по
группам:

– объясните как вы понимаете предложение … (на выбор учителя);

– покажите в движении то, о чем говорится в предложении…(на выбор учителя);

– составьте свое предложение, используя слова и выражения из текста;

– вспомните (придумайте) пословицы об осени, примените их в своем
предложении.

Знакомство с образной речью писателей и поэтов продолжается в 7 – 8 классах.
Целесообразно использовать в этой работе тексты нескольких авторов, так как одни
и те же предметы или явления каждый из них изображает по – своему. Для работы
подбираю занимательные задания, которые учат детей сравнивать описания одного и
того же объекта, обогащает их словарный запас, развивает творческое воображение.
Работа также проходит в группах. Например, предлагаю несколько цитат с описанием
реки:

 1. Река рушит и рвет берега. Свирепо и быстро бегут ее воды. Река как
  бешеная.
  (П.Кучияк)
 2. Вот она бурливая, страстная, переливается, изумрудной струей плещет и
  играет цветами радуги. Вся она полна волшебной силы, вся – движение и жизнь.
  (Г.Гуркин)
 3. Река могущественная, безжалостная, властно гудящая, пугающая своей
  неукротимой мощью все живое, сегодня течет присмиревшая, мелководная, ее еле
  слышно.
  (Н.Маскина)

Вопросы и задания:

 1. О какой реке на Алтае говорится в этих цитатах?
 2. Сравните эти высказывания.
 3. Какие прилагательные используются для описания?
 4. Коллективно в группе составьте рассказ (или сочините стихотворение),
  используя данные высказывания.

Все это является подготовкой к сочинению. На сочинение отвожу два урока. В
старшем звене подготовку на первом уроке несколько сокращаю. Но наряду с этим
ввожу на основе восприятия произведений писателей и поэтов, с изобразительным
искусством упражнения творческого характера, направленные на активизацию
познавательной деятельности обучающихся: подобрать эпиграф к картине (или
сочинению по литературной теме); описать данную картину (передать краткое
содержание текста); придумать продолжение изображенного на картине (текста).

Интересно начинать урок с пословиц, благопожеланий или же загадок. Например,
даю пословицу “ Острый язык – дарование, а длинный – наказание”. Работа идет по
группам, но с начала все группы должны объяснить с приведением примера значение
пословицы. Затем каждая группа работает самостоятельно по данным заданиям:

– Сочинить четверостишие. Объяснить какие компоненты художественной речи
использованы (образность, изобразительность, художественные средства,
выразительность);

– подобрать пословицы про язык;

– объяснить значение слова – дарование;

– записать пословицу и выразить собственное мнение. (Я думаю, что…, или Я
считаю, что…, или Мне кажется, что…).

Работая с загадкой, даю следующие задания:

 1. Проведи звукобуквенный анализ слова (отгадки).
 2. Назови какое это существительное (одушевленное или неодушевленное).
 3. Просклоняй это слово по падежам.
 4. Сделай морфологический разбор.
 5. Составь простое предложение с данным словом (сложное предложение).
 6. Выполни разбор предложения по членам.
 7. Укажи в предложении части речи каждого слова.

При изучении темы “Прилагательные” в 6 классе для развития речи и творческих
способностей детей даю отрывок из стихотворений поэтов. Например, отрывок из
стихотворения “Часто я в снах вижу картину всю ту же” алтайского поэта
Б.У.Укачина (перевод И. Фонякова):

Часто в снах моих вижу картину всю ту же:
Дивным алтайским альпийским лугам на ладони
С неба спускаются тихо и плавно, как души,
Солнцеподобные, луноподобные кони.
Белые кони спускаются с неба кругами,
Воздух вдыхают прохладный и девственно-чистый,
Трогают землю – как будто целуют – губами,
Мирно катаются в мягкой траве шелковистой.

С начала предлагаю к словам солнцеподобные, луноподобные подобрать
близкие по значению слова. Затем ставлю вопрос – почему поэт выбрал именно эти
слова? (идет объяснение значения прилагательных, что замена данных слов
синонимами испортит текст).

 1. Разобрать слова по составу.
 2. Составить предложения с данными прилагательными.
 3. Объяснить какие это прилагательные.

Творческая работа по стихотворению в прозе алтайского художника
Г.И.Чороса-Гуркина “Алтай и Катунь”.

Местами каменистыми, пестрыми грядами раскинулись громады гор. Тесня одна
другую, они раздвинулись в бесконечную ширь и даль, теряясь в голубой воздушной
пыли.

Крутые скаты их глубоко прорезаны ущельями. Всюду нависли хмурые скалы,
готовые обрушиться обвалами над темными зияющими безднами, за ними уступами к
облакам высятся исполинские гребни утесов. А дальше и выше, над голубою гранью
неба, в прозрачной синеве, как рать сказочных богатырей, стоят великаны – цари
гор: кругом раскинувши свои шатры, гордо подняли они свои снежные вершины и
сияют ими в высоте. На громадных шлемах их, как драгоценные камни, рубины –
изумруды, блестят ледники. Они окаймлены вокруг узором причудливых скал и
мощными пластами снега.

 1. Выписать прилагательные из текста.
 2. Придумать с ними свой небольшой рассказ.
 3. Сделать морфологический разбор одного-двух прилагательных.

Работать с картиной всегда очень трудно. В своей работе часто использую
карточки – картинки для индивидуальной творческой работы. Ученику с начала
раздается памятка, в которой дается объяснение и указания последовательности
выполнения работы.

ПАМЯТКА

 1. Ознакомьтесь с творчеством художника.
 2. Обратите внимание на название картины.
 3. Рассмотрите картину. Вдумайтесь в ее содержание. Что здесь происходит
  или произошло, почему?
 4. Постарайтесь представить: что было до момента , изображенного
  художником, что будет после него?
 5. Подумайте, кого, в чем и как вы будете убеждать своим рассказом?
 6. Сформулируйте тему и основную мысль рассказа в зависимости от этого
  озаглавите его. Заглавие вашего рассказа и картины могут не совпадать.
 7. Вспомните композицию любого ранее изученного рассказа. Учитывая, что
  кульминации должен соответствовать момент, изображенный на картине, ведь он
  самый важный, составьте план.
 8. Обратите внимание на соразмерность частей рассказа. Помните: главное в
  нем содержание картины.
 9. Постарайтесь включить в рассказ, диалог, элементы описания обстановки,
  природы, внешнего вида людей, причем так, чтобы это помогало полнее
  представить ход событий, характеры героев.

Предлагается, творческое задание по картине “Проповедь миссионера”
Г.И.Чороса-Гуркина: попробуйте написать рассказ от лица одного из героев
картины. А еще интереснее написать это сочинение в форме рассказа на основе
услышанного (прочитанного). Для этого даются соответствующие дополнительные
задания:

 1. Собрать материал для будущего рассказа.
 2. Продумать от какого лица первого или третьего будете передавать
  увиденное ( услышанное, прочитанное).
 3. Повторить обязательно правило о знаках препинания при обращении и прямой
  речи.
 4. Найти пословицы, крылатые выражения применить их в своих сочинениях.

Система художественности речи как уже было отмечено состоит из
взаимосвязанных компонентов (образность, изобразительность, художественные
средства, выразительность), но наряду с этим, как показывает опыт, у человека
должно быть развито такое чувство, как воображение. Читательское воображение
обучающихся всегда остается на невысоком уровне, поэтому учителю надо приложить
максимум усилий для его развития.

Работу над воображением чаще веду на факультативе “Алтын-Казык”, где есть
время, где дети чувствуют себя свободней, раскрепощенней.

Предлагаю вслух предложение: “Затихли овцы в пригоне, сбившись в тесный
кружок, дожевывают в полусне свою жвачку коровы. Пахнет парным молоком и кислой
шерстью”.

Затем предлагается описать то, что представили, используя все возможные
средства художественной речи.

Систематическое развитие творческих способностей детей дает учителю добиться
высоких результатов работе.

Разумеется, это далеко не все виды творческих письменных и устных работ,
которые учитель может использовать при обучении родному языку. На уроках можно
выделить 5–7 минут для проявления творчества обучающихся. Даже не большое
сочинение – это средство самовыражения личности обучающегося, его мыслей,
знаний, чувств, стремлений. Выполняя подобные задания, дети получают возможность
проявить свою индивидуальность.

Внеклассная работа по физике «Погружение в эпоху первой половины XIX века» интеллектуальная игра

 • Коряжкина Светлана Анатольевна, учитель физики

Каждый год в конце октября в нашей гимназии проходит Неделя гуманитарных наук. Звучит вполне обыденно. Но вот уже 6 лет «плановое мероприятие» превращается в необыкновенный праздник: «Погружение в историческую эпоху». Мы уже «погружались» в допетровскую Русь, в эпоху Петра I, Екатерины II, Александра I и Отечественной войны 1812 года, во времена «Золотого века» русской поэзии. Каждый день этой недели – событие, связанное с эпохой. В конце недели происходит самое интересное – каждый класс получает маршрутный лист и отправляется в интеллектуальное путешествие по «станциям».
Приглашаю всех на «станцию»: «Физика в произведениях поэтов и писателей «Золотого века».
Правила игры:
Участникам интеллектуальной игры (8 – 10 классы) предлагается сесть за столы по 6 человек и ответить на вопросы ведущего (ему помогают 4 учащихся из 11 класса). Вопросы составлены из отрывков известных произведений поэтов и писателей «Золотого» века. Время ограничено, всего 15 минут на класс. Команда, ответившая правильно на большее количество вопросов, получает памятный приз, а работа класса оценивается по трёхбалльной шкале и фиксируется на маршрутном листе.
Задания для 8 класса.

1. На месте славного побега
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: О каком тепловом процессе идёт речь? При какой температуре тает снег? Как называется эта температура?
Ответ: Процесс –плавление, при нормальных условиях снег тает при 0оС (температура плавления).

2. Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Можно ли по следам определить направление движения зверей? Что называется траекторией?
Ответ: Можно. Траектория – невидимая или видимая линия, которую описывает тело при движении.

3. И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Какое условие необходимо, чтобы тело Рогдая опустилось на дно?
Ответ: Сила тяжести, действующая на Рогдая. Должна быть больше силы Архимеда или плотность Рогдая должна быть больше плотности воды.

4. Кругом курильщицы златые
Подъемлют ароматный пар…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Почему пар поднимается вверх?
Ответ: Тёплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Плотность тёплого воздуха меньше, чем при обычной температуре, и под действием архимедовой силы он поднимается вверх.

5. Меж тем черкешенки младые
Взбегают на горы крутые…
М.Ю.Лермонтов, «Кавказский пленник»

Вопрос: Как при этом изменяется энергия юных девиц?
Ответ: Потенциальная энергия увеличивается.

6. И вдруг неведомая сила
Нежней, чем вешний ветерок,
Её на воздух поднимает, несёт по воздуху в чертог…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Как называется состояние, в котором пребывает Людмила?
Ответ: Невесомость

Задания для 9 класса.

1. Как неожиданно и ярко,
на влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своём минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла –
Она полнеба охватила
И в высоте изнемогла.
Ф.И.Тютчев

Вопрос: Какое явление описано в этих строках?
Ответ. Радуга.

2. Движенья нет,- сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый, Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами Солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
А.С.Пушкин

Вопрос: О каком движении идёт речь?
Ответ: речь идёт о механическом движении.

3. И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Какое условие необходимо, чтобы тело Рогдая опустилось на дно?
Ответ: Сила тяжести, действующая на Рогдая. Должна быть больше силы Архимеда или плотность Рогдая должна быть больше плотности воды.

4. Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля,
Вдали, под тихой лавров сенью, я слышу пенье соловья…
А.С.Пушкин, «Бахчисарайский фонтан»

Вопрос: Объясните образование тени в этом случае.
Ответ: Тень отбрасывают лавровые листья вследствие прямолинейного распространения и отражения лунного света.

5. Напрасно зеркало рисует
Её красы, её наряд:
Потупя неподвижный взгляд,
Она молчит, кусая губы…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Как строится изображение в плоском зеркале? Расскажите об особенностях изображения в плоском зеркале? Ответ: Изображение в плоском зеркале строится на основе закона отражения света. Особенности: изображение мнимое, прямое, равное по высоте, симметричное.

6. Из закоптевшей трубы валил столбом дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть – шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи…
Н.В.Гоголь, «вечера на хуторе близ Диканьки»
Вопрос: Почему дым по мере его подъёма перестаёт быть видимым?
Ответ: Это – следствие явления диффузии.

Задания для 10 класса.

1. Бунтует вихорь в поле чистом
И на краю седых небес
Качает обнажённый лес…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Какой вид движения описывает поэт?
Ответ: Колебательное движение.

2. …Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Какое явление описывает поэт?
Ответ: Гром и молния.

3. …Один средь храмин горделивых,
Супругу милую зовёт-
Лишь эхо сводов молчаливых
Руслану голос подаёт…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Как можно объяснить эхо?
Ответ: Эхо – результат отражения звуковых волн от сводов здания.

4. ..Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила».

Вопрос: Совершается ли в этом случае работа?
Ответ: Скорее всего, на ступу не действуют силы, значит, работа = 0. Если тело движется по инерции, то работа = 0. если сила направлена перпендикулярно перемещению, то работа тоже =0.

5. Шумя летит на князя снова,
Проворный витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал – да там и сел…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Каков знак работы силы тяжести при падении Черномора?
Ответ: Положительная работа, так как направлении силы тяжести совпадает с направлением перемещения тела.

6. Где феи с эльфами в тумане
Играют в прятки на поляне!
Там, там росой у входа в грот
Я б смыл учёности налёт!
И.В.Гёте, «Фауст»

Вопрос: Что можно сказать о влажности воздуха ? При какой температуре выпадает роса?
Ответ: Относительная влажность воздуха 100%, так как водяной пар насыщен и выпадает роса. Роса выпадает при температуре, когда водяной пар в воздухе станет насыщенным.

7. . Кругом курильщицы златые
Подъемлют ароматный пар…
А.С.Пушкин, «Руслан и Людмила»

Вопрос: Почему пар поднимается вверх?
Ответ: Тёплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Плотность тёплого воздуха меньше, чем при обычной температуре, и под действием архимедовой силы он поднимается вверх.

Примечание.

Игра проводится с использованием современных информационных технологий:вопросы интеллектуальной игры не только проговариваются учителем, но и представлены
на интерактивной доске, это более наглядно.

Литература.

 1. «Нестандартные задачи по физике» для классов гуманитарного профиля», Семке А.И., Москва, «Академия развития», 2007
 2. «100 игр по физике», Книга для учителя. – М.; Просвещение, 1995.
 3. «Физика в пословицах, загадках и сказках», С.А.Тихомирова, серия: Библиотека журнала «Физика в школе», Школьная Пресса, 2002.

Урок обобщения и закрепления полученных знаний для учащихся 1-го класса по теме Десяток

 • Сементина Светлана Александровна, уч.начальных классов

Цели урока:

 • Образовательная – систематизировать
  знания учащихся о числах первого десятка.
 • Развивающая – развитие познавательного
  интереса к предмету, памяти, мышления,
  воображения, внимания.
 • Воспитательная – умение слушать и
  помогать друг другу.

Оборудование урока: компьютер,
медиапроектор, экран, презентация по
теме, картинки для счета (для физминуток),
карточки с разноуровневыми заданиями, шапочки с
цифрами.


Ход урока

 1. Организационный момент:

— Ребята! Готовы вы к уроку? (Да!)

На вас надеюсь я, друзья.
Мы хороший дружный класс.
Всё получится у нас!

 1. Обобщение и систематизация знаний
  теоретического материала:

Этот праздник у нас науке посвящается,
Наука эта — математикой называется.

Учитель: Послушайте загадку:

Проживают в этой книжке
Хитроумные братишки
Десять их, но братья эти
Сосчитают всё на свете. (Цифры)

— Ребята! А для чего нужно уметь считать, знать
цифры? (ответы детей). — 1 слайд.


Выступления учеников Показ слайдов презентации
Ученики: Послушаем цифры, о чём
хотят сказать? (дети исполняют роль цифр)

Начинаем представленье
детворе на удивленье,
Познакомимся друзья
Единица – это Я

2 (слайд)

Вот один — иль единица,
очень тонкая как спица
от неё ведётся счёт
и за это ей почет.

Цифра два важна как гусь,
ты пиши её, не трусь.
Красотой своей гордится,
но в отметки не годится.

3 (слайд)

А вот это цифра 2,
полюбуйся какова,
выгибает двойка шею,
волочится хвост за нею.

Этот месяц дугой,
ниже месяц другой,
а теперь посмотри,
получилась цифра – 3.
Тройка третий из значков
состоит из двух крючков.

4 (слайд)

На столе банан лежит,
мы ещё положим,
получилась цифра три,
посмотри похожа?

За тремя идут четыре
острый локоть оттопыря.
Четыре в комнате угла,
четыре ножки у стола,
И по четыре ножки у мышки и у кошки.
Бегут четыре колеса,
резиною обуты,
что ты пройдёшь за два часа,
они за две минуты.

5 (слайд)

У меня в руке флажок,
посмотри скорей дружок,
До чего же он хорош,
на четвёрку он похож.

А потом пошла, гулять
по бумаге цифра пять,
Руку вправо протянула,
ножку круто изогнула.
Налитая симпатичная —
цифра самая отличная.

6 (слайд)

Ветер парус надувает,
а на мачте флаг играет,
ветер хочет показать
всем ребятам цифру пять.

Цифра 6 – дверной замочек
сверху крюк – внизу кружочек.
Эта цифра акробатка — то 6, то 9.

7 (слайд)

На заборе у калитки,
примостилась цифра 6:
как у маленькой улитки,
завиток и рожки есть.

Вот семерка кочерга,
у неё одна нога.
Цифра 7 известна всем,
что сказать о цифре 7.
7 исполнилось Сереже,
стал умнее он и строже.
Пролетит за годом год,
в класс седьмой он перейдёт.

8 (слайд)

Солнце жарко припекает,
цапля крылья расправляет.
А расправит их совсем,
превратится в цифру семь!

У 8 два конца и в середине нет гвоздя,
если я перевернусь, то совсем не изменюсь.
Цифра 8 так вкусна, из двух бубликов она.

9 (слайд)

Ваньку – встаньку, мы попросим:
— Покажи нам цифру восемь!
Раз – кружок и два – кружок!
Это просто, мой дружок!

Цифра девять, иль девятка —
цифровая акробатка,
если на голову встанет
цифрой шесть – девятка станет.
Я важней вас по тому,
что запутать вас могу,
если я перевернусь,
то другою окажусь.

10 (слайд)

Кот улёгся на карниз,
хвост пушистый свесил вниз,
Котик, котик, до чего же ты хорош,
на девятку ты похож!

Цифра вроде буквы О – это ноль, иль
ничего.
Круглый ноль такой хорошенький,
но не значит ничегошеньки.
Если что-то вдруг пропало, улетело, убежало.
Мы на этом месте ставим 0 с тобою вместе.

11 (слайд)

Рисовали просто круг –
получилась цифра вдруг.
Эту цифру назовём
круглым толстеньким нулём.

0 встаёт за единицей,
число 10
на странице.
С нулём гуляет единица,
не может с ним наговорится

12 (слайд)

У нуля была подружка,
единичка – хохотушка.
Над нулём она шутила
и в десятку превратила!

Все вместе (хором): Нас ребята надо
знать, чтоб всем уметь считать!
13 (слайд)

Цифры знаешь ты теперь,
ровно десять их – проверь!
И всегда легко ты сможешь
посчитать своих друзей,
И в неделе сколько дней.
Можешь вычесть и сложить
и задачку сам решить!

 1. Устный счет:

Задачи в стихах:

 1. Вечером встает луна.
  Сколько в небе лун? (Одна)
 2. Сколько ранним утром глаз открывается у нас? (Два)

Можно использовать любую задачу по теме.
(Дети показывают ответы с помощью веера цифр) –
слайд 14.

 • Покажите число, которое на 1 больше чем 10.
 • Покажите число, которое между 5 и 7.
 • Покажите число, которое больше 2, но меньше 4.
 • Покажите число, которое предшествует 7.
 1. Физминутка.

Мы считали и устали
А теперь все дружно встали.

(На доске карточки с грибочками, шишками,
яблоками, листочками, ягодками).

 • Сколько вкусненьких грибков, столько сделаем
  хлопков.
 • Сколько шишечек зеленых, столько сделаем
  наклонов.
 • Сколько яблочек у нас, столько мы подпрыгнем
  раз.
 • Сосчитайте все листочки, дружно сделайте
  кивочки.
 • А присядем столько раз, сколько ягодок у нас.
 • А сейчас себя погладим и тихонечко все сядем.

Проверяем осанку

 • Кто сидит как единица и осанкою гордится?
 • Кто не знает об осанке ничегошеньки и сидит как
  ноль — хорошенький?
 1. Работа с карточками: (дети выполняют
  задания самостоятельно, проверка в группах).

Ребята, любите вы играть в прятки? Числа тоже
прячутся … в словах.

Родина, подвал, опять,
семья, витрина, пятница, девятилетний,
стриж, стрижка, актриса,
смородина, новшество, десяток,
четырехугольник.

Зарядка для глаз: по классу разложены
карточки с цифрами, дети глазками ищут их,
сначала в порядке увеличения, затем в порядке
уменьшения.

(16,17 слайд). Игра “Торопись, но не
ошибись

Работа в тетради: клеточный диктант.

От точки, поставленной на листе проводим
прямую:

 • Вправо — 10 клеток, вниз — 2 клетки,
 • Влево — 8 клеток, 6 — вниз,
 • 8 — вправо, 10 — вниз,
 • 10 — влево , 2 — вверх,
 • 8 — вправо, 6 — вверх,
 • 8 — влево, 10 — вверх. (Получилась цифра пять)

Могло, конечно, так случится, чтоб всем была б
вам единица.
Я, рада, что без всяких оговорок, за математику
достойны вы пятёрок.

Ее нужно раскрасить аккуратно, не выходя за
линии.

 • Красным – если понравился праздник, и хотелось,
  чтобы он был чаще.
 • Желтым – понравилось.
 • Зеленым – Я не знаю как выразить свое состояние.

Итог:

Мы счёт прошли до десяти, итог сегодня подвели
Смелей шагнём вперёд. Второй десяток всех нас
ждёт.
Я благодарю вас за урок!

Презентация

Урок окружающего мира по теме Ягодные кустарники. Ядовитые, лекарственные растения

 • Маценко Юлия Викторовна, учитель начальных классов
 • Теряева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов

Цели:

 1. Обеспечить восприятие, осмысление и
  первичное запоминание существенных
  признаков растений, с отличительными
  признаками ягод;
 2. Развивать умение выделять главное,
  существенное в изучаемом материале,
  сравнивать, обобщать изучаемые факты;
 3. Сформировать у обучающихся навык
  экологически грамотного, нравственного
  поведения в природе.

Оборудование урока:

 • учебник в двух частях, Ч.1 / О. Т. Поглазова.
  – Смоленск: Ассоциация ХХΙ век, 2008
 • рабочая тетрадь в двух частях Ч.1 / О. Т.
  Поглазова. – Смоленск: Ассоциация ХХΙ век,
  2008
 • две вазы ( для использование
  практической работы)
 • плоды овощей, фруктов и ягод;
 • презентация «Лесные ягоды»;
 • исследовательская работа «Лекарственные
  ягоды»;
 • карточки с заданиями;
 • тест;

Ход урока.

1. Организационный этап (проверить
подготовку учащихся к учебному занятию)

2. Этап проверки выполнения домашнего
задания (установить правильность, полноту и

осознанность выполнения домашнего
задания).

— Какие овощи и фрукты вам встретились в
кроссворде?

— Были ли затруднения при выполнении этого
задания?

— Поделитесь своей работой с товарищем по
парте (работа в парах).

— Какие еще овощи знаете?

— Что можно приготовить из овощей?

— Как можно определить на огороде, что это
овощи?

— Как понимаете это выражение?

«Ешьте больше овощей, будете здоровы».

— Чем овощи отличаются от фруктов?

— Что можно приготовить из фруктов?

3. Подготовка учащихся к работе на
основном этапе (постановка учебной
проблемы).

На подносе лежат всевозможные плоды (овощи,
фрукты, ягоды).

— Как назовем все предметы одним словом?

— Они одинаковы или разные (по форме, по
цвету, по вкусу)?

— Разложите на две вазы все эти плоды (появляется
проблема).

— А куда положить третью группу плодов?

— Чтобы решить эту проблему, нам нужно
сегодня познакомиться с третьей группой
плодов.

— Что мы должны узнать на уроке?

4. Этап усвоения новых знаний и способов
действий (обеспечить восприятие,
осмысление и первичное запоминание
учащимися изучаемого материала)

Работа по учебнику с.44, задание №1.

— Познакомиться с новой группой плодов нам
поможет задание №1 с. 44.

— Разгадайте загадки и по выделенным
буквам в отгадках составьте слово (ягоды).

— Что такое ягоды? Объясните значение
этого слова.

ЯГОДЫ — плоды с сочной мякотью и
множеством семян.

— О каких ягодах говорилось в загадках?
Перечислите их названия.

— Чем они различаются?

5. Этап первичной проверки понимания
изученного (установить правильность и
осознанность изученного материала).

Работа по учебнику с. 45, задание №2.

— Укажите растения на рисунке. (соотнести
рисунки с названием ягод по цифрам)

6. Этап закрепления новых знаний и
способов действий (обеспечить закрепление
в памяти учащихся знаний и способов
действий, которые им необходимы для
самостоятельной работы по новому материалу).

— Сгруппируй все ягодные растения на 3
множества.

 • лесные ягоды (черника, костяника, клюква,
  брусника)
 • садовые ягоды (чёрная смородина)
 • ядовитые ягоды (вороний глаз, волчье
  лыко)

Приложение 1 Демонстрация
презентации «Лесные ягоды»

— Есть одна ягода, которая может расти и в
саду, и в лесу, но ее нет среди ягод на
рисунках. Я про нее загадаю загадку.

Бусы красные висят
Из кустов на нас глядят.
Очень любят бусы эти,
Дети, птицы и медведи. (Малина.)

Работа с третьей группой ягод «Ядовитые
растения» (условный знак «!»)

— Почему им дали такое название?

Ядовитые ягоды – опасны, но не паразиты.
Они нужны лесным жителям для лечения.

Беседа о лекарственных растениях.

— Ягодами лечатся не только животные, но и
человек. От многих недугов человеку
помогают ягоды. Расспросите дома родителей,
какие они используют лекарственные
растения для лечения.

Приложение 2 Исследовательская
работа «Лесные ягоды»

Правила поведения на природе.

— Многие из вас собирали ягоды. Расскажите,
как вы это делали?

Работа по учебнику с. 46, задание №3.

— Установите последовательность и
докажите, почему вы так решили?

— Дайте совет сборщикам ягод.

«Относитесь к природе бережно. И она
оплатит вам добром».

7. Этап обобщения и систематизации
знаний (обеспечить целостность системы
ведущих знаний).

— Назови одним словом: земляника,
смородина, клюква, черника, крыжовник.

— Что такое ягоды?

— Отгадайте загадку и докажите, что это
ягода.

Была зеленой маленькой,
Потом я стала аленькой.
На солнце почернела я,
И вот теперь я спелая (Смородина.)

— За что вы любите ягоды?

Приложение 3 Задания по
карточкам.

8. Этап информации о домашнем задании (обеспечить
понимание цели, содержания и способа
выполнения домашнего задания).

— На с. 47 задание №6 дома придумайте и
раскрасьте узоры из лесных или садовых ягод;

— Узнайте у родителей о применении в вашей
семье лекарственных растений.

9. Этап подведения итогов занятия (дать
качественную оценку работы класса и
отдельных учеников).

— Почему мы не смогли разложить все плоды
на две группы?

— Как называется третья группа плодов?

— Для чего нам необходимо изучать ягоды?

— Что посоветуете своим товарищам при
сборе ягод?

— Назовите ваши любимые ягоды.

Приложение 4 Работа с тестом

10. Этап рефлексии (инициировать
мотивацию своей деятельности и
взаимодействия с учителем и
одноклассниками.).

— Понравилось на уроке работать в парах?

— Где были затруднения?

— Какой совет можете дать своему товарищу?

Спасибо за урок!

Интегрированный урок литературное чтение + окружающий мир по теме Мы любим сказки

 • Пономарёва Лилия Ивановна, учитель начальных классов

Цели урока:

 • способствовать закреплению знаний детей по
  прочитанным сказкам;
 • показать связь уроков литературного чтения и
  окружающего мира;

Задачи:

 • развитие творческих способностей, смекалки,
  логического мышления, правильной речи;
 • воспитание взаимопомощи, товарищества, умения
  работать и общаться в группах.

Оборудование урока и ресурсное
обеспечение:

 1. Компьютер с программами.
 2. Перечень: CD “Веселый художник”, компания
  “Бука”, 2004.
 3. Программные средства: Microsoft Power Point, Microsoft Word,
  Notebook.
 4. Сборники сказок.
 5. “Красная книга”.

Оформление школьной доски:

 • иллюстрации к сказкам (рисунки детей);
 • Запись: план – карта путешествия.
 1. Настроимся на урок.
 2. Подготовка и отправление в путешествие.
 3. 1 остановка – Покажем, как мы знаем сказки.
 4. 2 остановка – Как мы умеем отгадывать.
 5. 3 остановка – Мы – внимательные читатели.
 6. 4 остановка – Наш сюрприз родителям.
 7. Итог урока.

Сценарий урока

I. Организационный момент. Эмоциональный
настрой.

Приветствие гостей урока. Проговаривание
девиза уроков чтения: Чтение – лучшее учение.

II. Самоопределение к деятельности.

Учитель:

а) Послушайте загадку и отгадайте ее.

– Братцы в гости снарядились,
Друг за друга зацепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок. (Поезд.) Приложение
(слайд № 1)

– Сегодня я предлагаю отправиться в поезде в
путешествие по сказкам, которые вам хорошо
известны: вы их читали сами, родители читали,
смотрели мультфильм.

Путешествуя, человек знакомится с окружающей
природой. Сегодня мы тоже будем говорить о
природе.

– Определите тему нашего занятия.

(Мы любим сказки). Приложение (слайд
№ 2)

– Можно ли девизом нашего урока взять слова
великого русского поэта А.С. Пушкина “Сказка
ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок”?
Прав ли автор?

– Знакомство с планом – картой путешествия. Приложение
(слайд № 3)

 1. Настроимся на урок. Подготовка и отправление в
  путешествие.
 2. 1 станция – Покажем, как мы знаем сказки.
 3. 2 станция – Как мы умеем отгадывать.
 4. 3 станция – Мы – внимательные читатели.
 5. 4 станция – Наш сюрприз родителям.
 6. Итог урока.

III. Актуализация знаний и мотивация.

Учитель:

– Но прежде чем отправится в путешествие, что
нужно сделать?

(Купить билет.)

– Таким билетом будет отрывок из сказки,
загадки. Тот, кто определит название, сказочных
героев, получит билет.

А дорога – далека,
А корзина – нелегка,
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок. (Русская народная сказка «Маша
и медведь”).

Всех он любит неизменно,
Кто б к нему не приходил.
Догадались? Это Гена,
Это Гена… (крокодил).

Он и весел и не злобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин, мальчик Робин,
И приятель – пятачок.
Для него прогулка праздник,
И на мед особый нюх.
Это плюшевый проказник
Медвежонок … (Винни Пух)

Учитель:

– Молодцы, все справились с заданием.
Отправляемся в путешествие.

Включение в систему знаний и повторение.

а) 1 остановка. “Как мы знаем сказки”.

Беседа: (по ходу открывается “Сказки”).
Приложение
(слайд № 4)

Учитель:

– Чем же сказка отличается от других
произведений?

(В сказках могут говорить и звери, и растения,
с ними происходят необычайные приключения.)

– Кто пишет сказки?

(Сказки пишут авторы, составляет, сочиняет
народ.)

– Как называются сказки, которые сочинил народ?

(Эти сказки называют народные.)

– В нашей стране живут люди разных
национальностей, поэтому сказок множество.

Только в нашем городе проживают люди 91
национальности. ( показ с выставки книги народных
сказок).

– А как называют сказки, которые сочинили
писатели?

( Авторские, или литературные.)

– Каких писателей– сказочников вы можете
назвать?

(Пушкин, Чуковский,Андерсен,Тукай, А. Алиш, Н
Носов, Дж. Родари и др.)

– О чем мечтает народ в сказках?

(Народ мечтает о свободной и счастливой
жизни, мире, дружбе.)

– Что побеждает в сказках?

(В сказках побеждает добро.)

– На какие группы делятся сказки? (Сказки
бывают волшебные, бытовые, о животных.)

– В чем их различия?

(В бытовых сказках чаще говорится о бедных и
состоятельных людях, о взаимоотношениях людей. В
них высмеивается лень и жадность, прославляется
ум и смекалка.

В волшебных сказках рассказывается о
подвигах и приключениях героев, в них есть
присказка, концовки, троекратные повторы. В
сказках о животных главными героями являются
животные.)

– Вспомните сказки каждой группы. (Работа в
группах.)

(Родители подводят итог работы детей с
помощью интерактивной доски.)

Учитель:

– Отправляемся дальше. (Физминутка “Поезд”.
Поезд по интерактивной доске – к следующей
станции.)

б) 2 остановка. Как мы умеем отгадывать.

Учитель:

 1. Задание: Посмотреть на изображение животного и
  сказать, в какой сказке есть о нем упоминание. (Работа
  в группах с помощью презентации “Животные”
  слайды № , 5, 6, 7, 8: комар, пчела, лебедь, сова,
  ласточка, еж, белка, олень.)
  Подведение итогов
  на интерактивной доске.

Приложение (слайды № , 5,
6, 7, 8).

 1. Отгадайте загадки:

Заставляю плакать всех вокруг,
Хоть я не драчун, а лук. Кто я?
(Чипполино из сказки “ Приключения Чипполино”
Дж. Родари.)

– О каких еще овощах, фруктах и ягодах
говорится в сказке? (Показ презентации слайд
№ 9
– “Овощи”.)

– Что они содержат? (Витамины.)

Двенадцать братьев друг за другом бродят,
Друг друга не обходят. (Месяцы.)

– Какие цветы собирала в сказке девочка? (Подснежники.)

– Почему они так называются? (Появляются в
период, когда снег еще не весь растаял: как бы из
под снега.)

– Часто ли можно встретить подснежники в лесу? (Это
теперь редкое охраняемое растение.)

– Какие еще охраняемые растение вы знаете? (Показ
презентации слайд № 10: “Редкие
растения”: Ландыш, белая кувшинка, купальница.) (Ландыш,
купальница, плавун, белая.)

– Растения, которых мало осталось в природе,
занесены в Красную книгу, поэтому их рвать
нельзя. А свой дом можно украсить срезанными
цветами, выращенными руками человека. (Показ
“Красной Книги”.)

– Молодцы, ребята. Пока жюри подводит итог, мы
отправляемся дальше. Физминутка “Поезд”.

Проверка домашнего задания.

Учитель:

а) 3 остановка. Мы – внимательные читатели.
Переход к слайду № 3.

– А сейчас проверим какие мы внимательные
читатели. Вы будете выполнять задание вида: “ТЫ
– МНЕ , Я – ТЕБЕ”. (Каждая группа предлагает
заранее подготовленные задание для других групп
по направлениям:

– загадка о сказочном герое;

– отрывок из сказки, нужно сказать название,
автора;

– узнать сказку по рисунку).

– Родители подводят итог, а мы отправляемся
дальше. Физминутка “Поезд”.

Учитель:

б) 4 остановка. Наш сюрприз родителям.

– Нашим сюрпризом будет инсценирование сказки
“ Репка” на новый лад, которую написал Ю. Кушак. (Дети
показывают сценку.)

Рефлексия деятельности.

а) Конечная станция.

Учитель:

– А теперь необычное задание: рассмотрите
картинку и определите, кто из веселых человечков
путешествовал вместе с нами? (Переход по
гиперссылке к слайду № 11 на интерактивной доске
“Кто из веселых человечков едет в вагоне”: на
картинке нарисован вагон, из окон которого видны
части, принадлежащие Буратино, Чиполлино,
Незнайке, Дюймовочке).

Приложение (слайд № 11)

б) – Итог урока.

Учитель:

– Наше путешествие заканчивается.

– Было ли оно тебе интересным?

– Что больше всего понравилось?

– Узнал ли что-то новое?

Сказка “Репка”.

Ю.Кушак.

Автор.

Возле дома огород. Бабка с внучкой у ворот.
Жучка – хвост колечком, дремлет под крылечком.
На крыльцо выходит дед, он в большой тулуп одет.
Из открытого окна деду музыка слышна.
“На зарядку, на зарядку становись!”

Дед. У меня здоровье крепкое, посажу-ка
лучше репку я.

Автор. Лопату берет, идет в огород.

Бабка. И у бабки без зарядки, слава
богу все в порядке!

Автор. Рот разевает, сладко зевает.

Внучка. Клонит бедную ко сну! С
понедельника начну.

Автор. На лавку садится, заплетает
косицу.

(Выходят Жучка и кошка.)

Жучка. Поиграем лучше в прядки!

Кошка. Обойдемся без зарядки.

Автор.

Жучка за кошкой, Кошка – в окошко.
Выходит мышка в спортивных штанишках,
Майка на теле, в лапках гантели.

Мышка.

Раз и два! И три – четыре! Стану всех сильнее в
мире!
Буду в цирке выступать – бегемота поднимать!

Автор. Бегает, прыгает, лапками
дрыгает.

Дед. Ох, умаялся с утра…. (Уходит).

Бабка. Да и мне на печь пора. (Уходит
или садится на лавку.)

Звучит музыка. “На зарядку , на зарядку
становись”.

Автор.

На крылечке снова дед. Видит репу в огороде и
себе не верит вроде.
Встал он возле репки – репка выше кепки.
Из открытого окна та же музыка слышна.
Эх, бульдозер бы сюда, без него – совсем беда!

Дед. Тянет – потянет – вытянуть не
может.

Где ты, бабка?

Бабка. Я сейчас! Ай да репка удалась!

Автор. Бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут – потянут – вытянуть не могут.

Дед. Как тянуть? С какого боку? Выйди
внучка на подмогу!

Автор. Внучка за …..

Внучка. Ломит спину, ноют ручки! Нет, не
справиться без Жучки.

Автор. Жучка за внучку….

Жучка. Разбудить придется кошку. Пусть
потрудится немножко!

Автор. Кошка за Жучку….

Бабка. Мышку кликнуть бы на двор.

Кошка. Мышку звать? Какой позор! Мы
пока и сами, кажется, с усами.

Автор. Тут из норки мышка – прыг,
ухватилась за турник.

Мышка.

Чем топтать без толку грядку – становитесь на
зарядку.
Чтоб за дело браться, надо сил набраться!

Автор. Все выходят по порядку, дружно
делают зарядку.

Бабка.

Влево – вправо, влево – вправо, получается на
славу!
Встали! Выдохнуть, вздохнуть! А теперь пора
тянуть!

Автор. Мышка за….Тянут – потянут,
вытянули репку.

Урок математики Свойства умножения и деления. Площадь прямоугольника

 • Кабиева Гульфия Гелемхановна, учитель начальных классов

Цели:

 1. Связать действия умножения и деления с
  графической моделью – прямоугольником.
  Установить взаимосвязь четырёх равенств:
  а * b = c, b * a = c, c : a = b, c : b = a.
 2. Отработать навыки решения задач на
  нахождение неизвестной стороны
  прямоугольника.
 3. Развитие математической речи, мышления,
  памяти, внимания, самостоятельности,
  общеучебных умений, умения работать в
  группе.
 4. Воспитание взаимовыручки, чувства
  товарищества.

Оборудование:

 • опоры по действиям умножение и деление,
  взаимосвязь умножения и деления, площадь
  прямоугольника;
 • таблица с геометрическими фигурами;
  числа с буквами; таблица с числами для
  проверки задания;
 • рисунок к задаче № 1;
 • прямоугольники для составления 1равенства
  в группах;
 • прямоугольник для объяснения равенств;
 • прямоугольники для составления 4
  равенств в группах;
 • задача для самостоятельной работы в
  группах;
 • квадратики для творческого задания,
  листы бумаги, клей;
 • карточки с примерами для физминутки.

Ход урока.

I. Организационный момент: настрой
учащихся на работу. Дети разделены на 4
группы.

II. Актуализация знаний:

1). – Какие геометрические фигуры видите
на доске?

— Сколько прямоугольников? Кругов?
Треугольников?

На доске:

— Выпишите числа, которые помещены:

 1. В круг, но не в треугольник и не в
  прямоугольник. (8)
 2. В прямоугольник, но не в круг. (2)
 3. В круг, прямоугольник и треугольник. (12,
  14)
 4. В треугольник, но не в круг. (10)
 5. В треугольник и круг, но не в
  прямоугольник. (4, 6, 9)

Проверка по эталону: проверяют
самостоятельно.

— Поднимите руку, кто выписал все числа
правильно.

2). — На какие две группы можно разделить
эти числа? (на двузначные и однозначные;
чётные и нечётные)

— Какие числа называются чётными?
Нечётными?

— Назовите чётные числа в порядке
возрастания. (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

Учитель составляет из чисел, названных
учащимися слово площадь.

На доске появляется запись: площадь.

— Какая орфограмма встретилась в этом
слове? (Буква а после шипящих).

3). – Что такое площадь фигуры? (Это
величина, которая характеризует количество
места, которое фигура занимает на плоскости).

— Площадь, какой геометрической фигуры мы
уже умеем находить? (Площадь прямоугольника)

— Каким действием находят площадь
прямоугольника? (Умножением)

— Как найти площадь прямоугольника? (S = a * b)

III. Постановка цели урока.

— Решите задачу (устно). Площадь
прямоугольника равна 18 см2, а одна из
сторон 2м. Найдите длину другой стороны. (Ответы
детей) (9 м)

На доске:

— Как нашли длину другой стороны? Каким
действием?

— Решали мы такие задачи? (Нет)

— А почему вы решили её действием деления?

— А действия умножения и деления связаны
между собой? Как?

— Тема нашего урока: Свойства умножения и
деления. Площадь прямоугольника.

— Какова же цель урока? (Установить
взаимосвязь между умножением и делением;
научиться находить сторону прямоугольника,
используя эту взаимосвязь)

IV. «Открытие» нового знания.

1. Работа по группам.

— Составьте по рисункам равенства и
объясните их смысл.

Дети работают в группах, потом объясняют
свои равенства.

2. Коллективная работа.

– Объясните по рисунку смысл равенств.

На доске:

— Что означают первые два равенства? (От
перестановки множителей произведение не
меняется)

— Как связаны с ними третье и четвёртое
равенства? (Если произведение разделить на
один множитель, получится другой множитель)

— Сделайте вывод.

3. Читаю вывод в учебнике на стр. 100.

4. Работа по группам.

— А теперь сами составьте равенства по
рисункам.

Работают в тетрадях, записывая равенства.

Проверка: по 1 ученику от группы
записывают равенства на доске.

Физминутка:

Столько раз ногами топнем (12:6)
Столько раз руками хлопнем (4·2)
Мы присядем столько раз (14:2)
Мы наклонимся сейчас (10:2)
Мы подпрыгнем ровно столько (2·2)
Ай, да счёт! Игра, и только!

5. Работа по учебнику (стр.101) фронтально:
№ 4.

— А теперь составьте все возможные
равенства по рисунку.

— Объясните, как найти площадь
прямоугольника? Как найти длину одной из
его сторон? Сделайте вывод.

Читают вывод в учебнике на стр. 101.

— Давайте вернёмся к началу урока, к задаче.
Правильно вы нашли длину стороны
прямоугольника? Почему?

V. Первичное закрепление: работа по
учебнику (стр.101).

1) № 5: в учебнике фронтально.

— Составьте задачу по рисунку и решите её.

2) № 6: решают с комментированием (у доски
1 ученик) письменно в тетрадях.

На доске:

Решение: 1) 14:7=2 (см) – ширина.

2) 7+7+2+2=18 (см) – P.

Ответ: 2 см, P = 18 см.

VI. Самостоятельная работа по группам.

Решите задачу. Найдите площадь фигуры и
длину стороны а, если известна S1=6см2
и стороны 2 см и 5 см.

На доске:

Решение: 1) 6:2=3(см) – сторона а.

2)5·3=15(см2) – S2.

3)6+15=21(см2) – площадь всей фигуры.

Проверка решения коллективно,
исправление ошибок.

VII. Итог: — Какова цель урока у нас была?

— Смогли мы её достичь?

— Как найти сторону прямоугольника?

— Какие свойства необходимо знать для
этого?

VIII. Домашнее задание: № 7 (стр. 101)

Иноязычная культура как средство развития личности младшего школьника

 • Гаспарян Марина Андраниковна, учитель английского языка

Иностранный язык как учебный предмет на современном этапе

Введение

Перспективы социально-экономического и духовного прогресса закладываются действующей системой и качеством образования, в частности, тем, насколько верно определена роль каждого учебного предмета в решении важнейших задач жизни современного общества.
Не составляет исключения и иностранный язык, который объективно является общественной ценностью. Включение его в программу средней школы, начиная с младших классов, — своеобразный социальный заказ общества.
Становление России как самостоятельного государства, его интеграция в мировое сообщество сформировали новый социальный заказ в области образования и, в частности, обучения иностранным языкам. Мы, учителя-практики, сразу ощутили небывалый интерес к изучению английского языка со стороны взрослых и детей, воочию убедились в расширении прямых контактов с носителями английского языка, почувствовали возросшую мотивацию его изучения. Социальный заказ определён в новых условиях общества. Важно отметить, что этот заказ стал разнообразным и многоплановым. Вот почему появилась необходимость очень точно определить цели обучения иностранным языкам в конкретных условиях нашего общества. Причем, нужно изменить само отношение к иностранному языку с учетом новых экономических и политических реалий.
Иностранный язык, как и родной, выполняет две важнейшие функции -познания и общения. Однако различие состоит в том, что иностранный язык служит средством не только межличностного, но и межнационального, межгосударственного, международного общения. Кроме того, с помощью иностранного языка происходит познание того, что познать на родном языке адекватно и своевременно нельзя.
Исходя из функции языка быть средством познания и общения, конечная цель обучения иностранному языку видится в достижении выпускниками школы умения общаться, применяя иностранный язык как средство непосредственного живого контакта, как средство расширения своего кругозора. Однако, формулируемая в настоящее время цель — научить учащихся общаться на иностранном языке — значительно шире.
Любое обучение есть передача молодому поколению культуры (И.Я. Лернер). Физическая, эстетическая, музыкальная, художественная, политическая культура и т.д. содействуют формированию личности. Каждый школьный предмет несет учащимся определенный объем культуры, определенную часть накопленного человечеством культурного фонда.
Процесс овладения иностранным языком может и должен нести ученикам иноязычную культуру. Под ней мы понимаем ту часть духовного богатства (культуры), которую способен дать человеку процесс коммуникативного обучения иностранному языку в учебном, познавательном, воспитательном и развивающем аспектах. «Иноязычная культура» не синоним термина «иностранная культура», ибо под последней понимается только культура другой страны, в данном случае — страны изучаемого языка.

Основная часть

1. Лингвистическое содержание цели обучения иностранному языку

Лингвострановедческому аспекту (ЛСА) языка долгое время не уделялось внимания в методической литературе. Только с появлением грамматического типа обучения стал вопрос о возможности выделения таких аспектов, как грамматика, фонетика, лексика. Проблема приобщения учащихся к национальной культуре на базе лингвострановедческого материала оставалась вне поля зрения ученых и деятелей просвещения. Раньше всех на это упущение обратили внимание французы, и в 1920 году благодаря реформе Фуше преподавание цивилизации (национальной культуры) стало обязательным в курсе изучения живых языков в университетах Франции, а с 1950 года циркуляром Министерства национального образования Франции преподавание цивилизации на уроках иностранного языка становится обязательным в колледжах — младшая ступень —  и лицеях — средняя и старшая ступени обучения.
В методической литературе нашей страны фундаментальный вклад в разработку теоретических основ лингвострановедения (так был переведен термин «civilization») внесли Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, посвятившие основные свои работы («Язык и культура», «Лингвострановедческая теория слова») национально-культурному компоненту языкового материала, отражающего иноязычную культуру.
Лингвострановедческое содержание цели обучения иностранному языку заключается в том, что обучение иноязычной культуре используется как средство обогащения духовного мира личности.
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки, имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране. Сравнивая людей и страну изучаемого языка в различных исторических условиях, выявляя общее и специфическое в них, мы способствуем объединению, сближению наций, решаем вопрос интернационального воспитания. Сравнение требует «действующих» знаний, проявления собственного мнения, собственной активной жизненной позиции по любому вопросу, что в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект тесно связывается с развивающим аспектом иноязычной культуры, а именно с мотивацией.
Большое значение имеет также процесс изучения иностранного языка для улучшения практического владения родным языком. Изучая иностранный язык, человек лучше понимает особенности родного языка, глубже осознает способы выражения мысли, что способствует расширению его филологического кругозора. Здесь уместно привести высказывание Л.В. Щербы, который отмечал, «только когда появляется термин для сравнения (слово на иностранном языке), начинает делаться возможным освобождение мысли из плена слов, только тогда мы начинаем понимать мысль как таковую».
Поскольку страноведческий аспект познавательной деятельности сугубо специфичен, необходимо учитывать все связанное с ним. Прежде всего, это определенная страноведческая информация, которую хранит сам иностранный язык. Фонетическая, грамматическая, лексическая или фразеологическая (сюда входят имена собственные, топонимика, научные термины, пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова, наименование предметов и явлений традиционного быта), а также невербальная подсистемы языка (жесты, мимика) исследуются с целью выявления в них потенциально заложенных сведений о культуре изучаемого языка.
Необходимо отметить, что данная страноведческая информация, заложенная в самом иностранном языке, может быть использована уже на начальном этапе обучения иностранному языку в начальных классах школы.
Ещё одним из компонентов иноязычной культуры является некая совокупность знаний о строе, системе изучаемого языка. Эти знания должны выполнять, по крайней мере, три функции: во-первых, быть необходимыми для сознательного овладения речевыми единицами (учебный аспект), во-вторых, использоваться в качестве одного из моментов развития (развивающий аспект) и, в-третьих, служить решению образовательных задач          расширять лингвистический кругозор учащихся. Именно третья функция важна в плане познавательного аспекта иноязычной культуры. Поэтому можно сказать, что модель культуры страны изучаемого языка должна быть не просто страноведческой, а лингвострановедческой моделью.

3.Особенности лингвострановедческой работы в начальной школе

В последнее время обучение английскому языку в средних общеобразовательных школах зачастую начинается уже в младших классах. Появилось много пособий по раннему обучению детей английскому языку, но в них недостаточно отражена лингвострановедческая работа.
Учитывая психофизиологические особенности младшего школьного возраста, полагаю, что уже на начальном этапе возможно и необходимо построение обучения иностранному языку как овладение иноязычной культурой.
Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. В течение этого периода на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный опыт действовать в этом мире.
Учитывая позитивные изменения и преобразования, возникающие во всех сферах психического развития учащихся младшего школьного возраста, необходимо обозначить особенности организации учебного процесса по английскому языку в начальной школе с использованием лингвострановедческого аспекта иностранного языка.
Важным элементом учебного аспекта иноязычной культуры является культура речи, включающая в себя произношение. По тому, как человек произносит, как управляет произносительной стороной своей речи, можно определить не только уровень культуры его речи, но и культуры вообще. Исходя из этого, целью обучения иноязычному произношению можно считать произносительную культуру. Под ней понимается совокупность произносительных признаков, которые определяют аутентичность, понятность, выразительность и социальную адекватность речи.
Постановка правильного произношения у младших школьников является одной из основных задач раннего обучения иностранному языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на уроке. При формировании фонетических навыков в говорении, аудировании и чтении на английском языке в начальной школе учителю необходимо проводить сравнительный анализ фонетических систем английского и русского языков с целью учета влияния фонетических навыков родного языка.
Дети младшего школьного возраста обладают необходимыми способностями для овладения звуковыми и интонационными компонентами произношения: это развитый фонематический слух и гибкий артикуляционный аппарат. Фонетические явления усваиваются учащимися не только имитативно по мере необходимости, но и путем сознательного сопоставления интерферирующих звуков родного и иностранного языков.
К наиболее эффективным приемам формирования у младших школьников произносительных навыков на английском языке можно отнести:

а)  простую   имитацию,   т.е.   копирование  произношения  учителя  или  диктора  в  фонозаписи  (желательно  использовать  как можно  больше аудиозаписей именно с носителями языка);
б)  осознанную имитацию на основе артикуляции звуков;
в)   имитацию, основанную на осознании различий в произношении звуков в самом английском языке и в сопоставлении их со звуками родного языка.

Обучение иноязычной произносительной культуре, постижение красоты изучаемого языка, его звучности и музыкальности дает обучаемым возможность «погружаться» в новую национальную культуру.
Обучение английскому языку на начальном этапе должно иметь коммуникативную направленность. Это означает, что английскому языку обучают как средству общения в двух формах: устной и письменной, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой личности, способной использовать английский язык как средство общения, средство установления контактов с людьми, говорящими на этом языке.
Начальное обучение иностранному языку предполагает более динамичное развитие умений и навыков устной речи (говорения и понимания речи на слух). Учащиеся младшего школьного возраста без труда усваивают устно не только отдельные слова, но и целые речевые цепи, в то время как процесс обучения письменным формам общения (чтение и письмо) более замедлен потому, что учащиеся недостаточно владеют соответствующими умениями в русском языке.
Начиная заниматься иностранным языком, ребенок испытывает огромное желание заговорить с первых минут на этом языке. В целях сохранения этой сильной мотивации к изучению языка ребенку необходимо приблизить перспективу «говорения» и поддержать его первоначальное стремление немедленно вступить в процесс коммуникации. Поэтому именно устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяет приблизить процесс обучения к условиям реального общения.

Включение учащихся в овладение только аудированием и говорением дает возможность быстрее накапливать языковой материал и вырабатывает умение осуществлять речевые действия с ним.
Процесс заучивания первоначального блока необходимых для общения фраз и сложной для запоминания лексики могут облегчить детские стихи, рифмовки, считалки, скороговорки, песенки, пословицы и поговорки английского и американского фольклора, разучивание которых отвечает возрастным и психологическим особенностям детей.
Процесс вхождения в культуру изучаемого языка полезно строить, начиная с детского фольклора и традиций. Разучивание английских песенок, рифмовок, считалок, которые используются сверстниками наших учеников в англоязычных странах, не только помогает легко и быстро усвоить определенный объем языкового материала, но и доставляет им удовольствие. А то, что пережито эмоционально положительно, надолго остается в памяти маленького человека, оставляя след в его сознании.
Проводить обучение иностранному языку детей младшего школьного возраста целесообразно с использованием приемов, побуждающих их к физической активности: ролевые, познавательные игры, драматизация, инсценирование (английских народных и авторских сказок), раскрашивание, рисование, пение, танец.

Изучение тем «Любимые игрушки», «Спортивные увлечения», «Времена года», «Пища», «Одежда» и др. целесообразно пополнять информацией лингвострановедческого характера. Стремление учащихся к расширению своего собственного кругозора, желание познакомиться с жизнью страны изучаемого языка, с её географией, историей, бытом и т.д. является одним из важнейших мотивационных стимулов изучения иностранного языка. Формирование мотивации к учебе через приобщение к иноязычной культуре чрезвычайно важно, так как само иноязычное общение в условиях школьного обучения не подкреплено языковой средой, реальной необходимостью.

В понятие лингвострановедческого аспекта в обучении иностранному языку входит узус способ выражения, соотнесенный к условиям коммуникации, т.е. пригодная для данной конкретной ситуации форма речи. С этой точки зрения очень важную роль в формировании вербальных норм речевого этикета выполняют карточки по развитию диалоговой речи, которые дают возможность отрабатывать коммуникативные действия: умение завязать разговор, запросить информацию, попросить, проинформировать, поздороваться, попрощаться, поблагодарить, поздравить, извиниться, выразить удивление, радость, сожаление, одобрение (неодобрение), отдать распоряжение и т.д.
Для того чтобы обеспечить учащимся коммуникацию в выделенных стандартных ситуациях общения с учетом лингвострановедческого аспекта, следует увеличить узуально-поведенческий комментарий. Например, в ситуации прощания пояснить, что выражение Goodbye нейтрально и употребляется без ограничений, а выражение Byebye является разговорным и его употребление в официальном разговоре неуместно.

Таким образом, лингвострановедческий аспект уже на начальном этапе обучения находит отражение как в целях и задачах обучения иностранному языку, так и в содержании и приемах обучения, что дает возможность целенаправленно вести работу по формированию лингвострановедческих знаний с первых шагов обучения английскому языку.
Использование страноведческой информации в учебном процессе обеспечивает повышение познавательной активности школьников, расширяет их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию положительной мотивации в изучении иностранного языка, дает стимул к самостоятельной работе над языком.
Следует отметить, что широкий культурологический фон, создаваемый уроками с использованием лингвострановедческого материала, способствует как развитию лингвострановедческих навыков и умений (обогащение лексики, навыки переводческой деятельности, умение работать с фразеологизмами), так и знакомит обучаемого с конкретными аспектами иноязычной культуры. Создаются предпосылки для иного восприятия языка как составной части всей духовной культуры общества. Изучение языка уже не представляется ученику механическим процессом заучивания новых слов и грамматических правил. Языковые единицы воспринимаются как носители информации об особенностях менталитета и, как следствие, поведенческих норм иноязычного общества.
Сказанное дает основание считать, что если уроки иностранного языка станут уроками иноязычной культуры, то и они будут действенным средством становления личности учащихся. Когда-то Эйнштейн в шутку заметил: «Образование — это то, что остается у человека после того, как он забудет все, чему его учили». Так ли уж парадоксально и шутливо высказывание великого учёного? Может быть, если поставить целью обучение овладение определенным уровнем иноязычной культуры, то, во-первых, изменится результат обучения, а, во-вторых, если речевые умения и утратятся со временем, то останется то, что не менее важно, ибо иноязычная культура, которой человек овладел, поможет ему избежать бездуховности.

Экологическая сказка Сон в руку

 • Картавый Николай Александрович, учитель физики

Сидя за партой перед пятым уроком «Незнайка»
из 9 класса усердно готовился к
самостоятельной работе, списывая с доски
формулы из второй главы «Механические
колебания. Волны. Звук» в рабочую тетрадь. В
класс вошла девочка (Д) и, незаметив Н.,
подошла к первой парте, положила ранец и,
взглянув на доску, застыла на месте.

Д.- Вот это да! 22 формулы, аж в глазах рябит.
(Задумчиво) Опять больше половины неверных.
Не может наш учитель списать правильно
формулы из учебника, все чудит (подходит к
доске и по строкам зачеркивает «неправильные»
формулы). Н.(возмущенно)- Отойди! Ты мешаешь
мне готовиться к самостоятельной работе (с.
р.). Я еще не все формулы списал. Влетит тебе
от учителя!

Д.- (заметив иронично) А, это ты Е 2- Е 4?
Готовиться надо дома, а списывать с доски
только верные формулы! Выставят тебя из 9
класса, и где тебе дальше учиться или
работать? Скорее всего, попадешь на
автомобиль.

Н.- В путягу, что ли? На механика?

Д.- Да нет, просто на автомобиль, тормозом.

Н.- Хватит тебе прикалываться. Я уже давно
тебя не обижаю на переменах. Лучше помоги
мне. Объясни, какие формулы правильные.

Д.- Да, вот что время с людьми делает! Уже и
забыла, когда последний раз ты за мной
гонялся, да за косы таскал. Ну, ладно: слушай,
смотри, думай и запоминай! Н.- Как это?

Д.- Как, как. Расскакался. Как Юлий Цезарь.
Видишь, все формулы в первой строке в левой
части равенств записана одна и та же буква Т.
Какая физическая величина обозначается
этой буквой?

Н.- Кажется время.

Д.- Если бы ты сказал: «Время, за которое
тело совершает одно полное колебание и,
поэтому измеряется (имеет размерность) в
секундах в системе СИ (интернациональной
системе), было бы здорово. Выучите, что
обозначает каждая буква в формулах, единицы
измерения и размерность; выучи и осмысли
все формулы главы! Без этого двигаться
дальше не получится. А теперь проверяй
размерность правой части равенств. Так, в
первой формуле, после умножения единиц
скорости на единицы длины волны в системе
СИ получается (пишет на доске): 1 м/с * 1м = 1 м2/с.
Таких единиц измерения физических величин
нет. Можешь проверить (указывает рукой на
стенд в классе) по таблице физических
величин, если забывчивый, а значит первая
формула неверная. Ты не забыл, что в левой
части равенства 1с, а в правой 1м2/с?
Понятно?

Н.- Да. А вот правая в первом ряду записана
правильно? Ведь такой в учебнике нет!

Д.- А такая есть? (записывает) Т=1/ν

Н.- Да, на странице 94, ведь это же одно и то
же! Правильно. Если частота колебаний это
число колебаний в единицу времени, то она
обратно пропорциональна периоду и
измеряется в с-1.

Д.- Молодец! Или в герцах (Гц). Проверь, я не
ошибся на второй строке?

Н.-(посмотрев на доску) Нет, в 3 и 4-й ты тоже
оставила верные формулы. Я на последнем
уроке был внимательным, домашнее упр. №28
сам выполнил.

Д.- Такими темпами ты и нас обскачешь. Хотя
и говорят, что не стоит бежать впереди
паровоза, но это лучше, чем толкать его
сзади. А ты не знаешь, по каким формулам,
скорее всего, будет самостоятельная работа?

Н.- Кажется, будем колебать математический
маятник.

Д. Тогда запиши формулы (пишет на доске
систуму уравнений): Т=2n и
Т=t/N периода колебаний математического
маятника, а также закон сохранения энергии:

mgH=mV2max/2=E пол

Это для тех, кто хочет написать с. р. на «5» (и,
заметив, что Н. зевает). Тебе со мной не
скучно (стирает неправильные формулы и
садится за свою парту)?

Н.- Нет, формулы периода колебаний
математического маятника я уже встречал в
лабораторной работе № 3.

Осмыслив значение всех букв в системе
уравнений периода колебаний
математического маятника, мальчик еще раз
зевнул, немного обиделся на то, что все
точные науки даются с трудом, и, сон после
сытного обеда сомкнул тяжелеющие веки.
После просмотренного накануне мультфильма
«Приключения Незнайки на Луне», цветной
космический сон подарил ему главную роль.

@ В конце 21 века послали его со Знайкой на
современном космическом корабле
посмотреть, как решают экологические
проблемы жители соседних планет. К
назначенному сроку Экспертная
Экологическая группа Содружества
Цивилизованных планет по неизвестным
причинам так и не прилетела. А жить на Земле
становилось все труднее. Из-за сильного
загрязнения атмосферы углекислым газом и
другими вредными продуктами
жизнедеятельности человека заметно
повысилась температура, и тающие ледники
отбирали у жителей освоенные, плодородные
земли, вытесняя их в горы. Человечество
осознало необходимость поиска и разработки
нетрадиционных источников энергии. Встал
вопрос об обратном возвращении к жизни в
воде, последнего Незнайка страшно не хотел,
даже стал усердно заниматься физикой и
экологией в 9 классе.

Все шло по намеченной программе, и они со
Знайкой следили, как бортовой компьютер
уверенно ведет их к намеченной цели.
Неожиданно корабль резко тряхнуло от
столкновения с небольшим метеоритом, после
чего, оба мальчика ударились о монитор и
потеряли сознание… Компьютер корабля,
оценив повреждения, сам принял решение
сделать вынужденную посадку на ближайшем
космическом теле. Посадка оказалась
жесткой, но все-таки удачной.

Очнулись друзья в летающей тарелке
инопланетян, которых с надеждой так ждали
на Земле. Аналогичная метеоритная
бомбардировка неожиданно поставила
выполнение дружеской миссии инопланетян
под угрозу и познакомила их с землянами на
неизвестной планете. Совместно оценив
имеющиеся поломки на кораблях, решили, что
Знайка с инопланетянами укомплектует
летающую тарелку недостающими
навигационными приборами, уцелевшими на
земном корабле, установит блок связи для
сообщения земным патрульным станциям
слежения за космическими объектами о
заходе на околоземную границу с пока
неизвестной планеты. В противном случае
летающая тарелка инопланетян могла стать
легкоуязвимой мишенью для сил космической
обороны Земли. Незнайке ничего не
оставалось, как за 20 отведенных минут
решить задачу: определить название планеты,
на которой он впервые повстречал
инопланетян. Знайка протянул ему «Краткий
справочник по физике», который так редко
помогал Незнайке на уроках физики в школе и
сказал: «На тебя вся надежда, торопись,
кислород наисходе» Чтобы не мешать
остальным и не отвлекаться, Незнайка быстро
надел скафандр и вышел из тарелки. Впервые в
жизни он решал самую важную физическую
задачу.

Незнайка открыл указатель содержания,
раздала «Механика». Глаза медленно бежали
по названиям имеющихся таблиц и, вдруг
застыли на семидесятой: «Ускорение
свободного падения на поверхности
некоторых небесных тел»- страница 78.
Немного медленнее, усилием воли он добрался
до раздела «Звук», и, осмыслив, что
поговорить в безвоздушном пространстве не
удастся, быстро открыл страницу 78. Значит
необходимо вычислить ускорение свободного
падения на чужой и негостеприимной планете.

Незнайку осенило: да я же недавно вычислял
ускорение свободного падения Земли при
выполнении лабораторной работы и, немного
подумав, догадался для чего в наружном
правом кармане скафандра имеется рулетка-маятник.
Зафиксировав правой рукой рулетку на
удобной для глаз отметке 162 см, он отклонил
ногой груз маятника на небольшой угол и,
нажав таймер, на рулетке одновременно убрал
ногу от груза. 10 полных колебаний маятник
совершил за 1 минуту и 2,8 секунды. Незнайка
поспешил в летающую тарелку, чтобы оформить
решение поставленной перед ним задачи. На
его кресле лежала записка с почерком Знайки:
МОЛОДЕЦ! МЫ НА,.. ? На обратной стороне
записки имелось письменное решение задачи
с подсчитанным значением ускорения.
Незнайка догадался, что за ним в процессе
измерения с тарелки в электронный монокль
наблюдал Знайка, который и оформил решение
задачи буквально за 2 минуты, к моменту его
возвращения на борт. Незнайка посмотрел
таблицу на странице 78, перевернул лист,
дописал недостающее слово ЛУНЕ! И передал
другу. Летающая тарелка уверенно взяла курс
к Земле. Успокоившийся и усталый Незнайка
задремал. Он старался вспомнить и осмыслить
идеи понижения температуры атмосферы Земли,
которые в полусознательном состоянии
услышал при беседе руководителя Экспертной
Экологической группы со Знайкой. Способы
спасения Земли от тепловой смерти,
предлагаемые Содружеством Цивилизованных
планет, сильно удивили Знайку. Но один
особенно отчетливо отложился в памяти
Незнайки, так как показался наиболее
подходящим, по его мнению, к быстрейшему
решению земных экологических проблем. Идея
заключалась в том, чтобы искусственный
спутник, выведенный на рассчитанную орбиту
вокруг Земли, находящуюся в зоне отсутствия
космических объектов, раскрыл огромный «дырявый»
зонтик из тончайших стальных пластин,
покрытых молекулярным слоем никеля,
отражающих солнечное излучение,
направленное к нашей планете. Этот
искусственный зонтик сколь угодно долго
может ограничивать поток солнечной энергии
к Земле и вызывать необходимое охлаждение
атмосферы, возвращение обычных очертаний
рельефа континентов из воды.

Знайка спросил руководителя группы: «Не
может ли после чрезмерного переохлаждения
наступить очередной Ледниковый период на
Земле? А как быть с повышенным содержанием
углекислого газа в атмосфере, ведущего к
парниковому эффекту и потеплению климата?»
— «За переохлаждение можно не бояться,-
пояснил руководитель — так как
искусственный спутник способен
накапливать солнечную энергию и создавать
вокруг себя сильное магнитное поле,
притягивая к себе «купол» зонтика, тем
самым уменьшая его площадь. Компьютер
запрограммирован поддерживать
климатические параметры Земли конца 20 века,
и корректирует поведение зонтика,
регулярно обрабатывая информацию,
поступающую к нему от современного
теплоспекрографа, фиксирующего как
температуру, так и молекулярный состав
атмосферы планеты. А вот привести в норму
содержание углекислого газа и других
вредных продуктов жизнедеятельности
помогут наши биогенетики, но основная
нагрузка ляжет на землян. Необходимо будет
по мере восстановления рельефа возродить
леса и, особенно тропические, которые
являться «легкими» любой планеты, резко
сократить промышленное выбросы в
окружающую среду и многое, многое другое.
Такие спутники экологического равновесия
мы планируем установить на всех планетах
Цивилизованного Содружества и охранять их
от названных космических пришельцев».

Знайка задал последний и самый важный для
него вопрос: «А, можно ли в будущем, в ходе
эволюционного развития с помощью спутников
экологического равновесия прийти к схожему
климату, чтобы всем было комфортно жить не
только на своей планете, но и находясь в
гостах?»

Подумав, руководитель ответил: «Ничего
невозможного в жизни Цивилизованных планет
нет, если цель осознана и принята всеми, как
руководство к действию. Пока же необходимо
помогать друг другу в беде и не повторять
ошибок. А теперь давайте обсудим, как нам
выйти из создавшейся сложной ситуации».

Незнайка удивился, что оба собеседника в
совершенстве владели единым межпланетным
языком. Его он с особым усердием штудировал
с третьего класса, не подозревая, что
полученные знания, так скоро пригодятся ему
в жизни.

Знайка ответил: «Лететь дальше для
выполнения поставленной перед нами цели,
очевидно, нет смысла после неожиданной
встречи, а вернуться домой на нашем
космическом корабле не получится, так как
метеорит повредил систему поддержания
нормальных условий в головном отсеке, а
оставшегося запаса кислорода для дыхания
после разгерметизации и утечки основной
магистрали хватит почти на пять суток.»

«А мы имеем проблемы с навигационной
системой, да, и как вы догадались после
долгих ожиданий нашей тарелки, вышел из строя
блок связи — сказал руководитель Экспертной
группы — Но мы все прекрасно видим и
любуемся на ближайшие космические объекты.
Вчера я обнаружил и Цивилизованную планету.
Посмотрим?» и, нажав кнопку, ПОИСК Ц.П.,
подключил межпланетный электронный
монокль, позволяющий видеть освещенные
солнцем планеты, делать четкие фотографии
объектов, размерами более одного метра на
расстоянии до 300 тысяч километров. Поиск Ц.П.
длился около 10 секунд. После нажатия кнопки
ПОИСК ОБЪЕКТА Ц.П. на мониторе вскоре
появилось недостаточно четкое изображение,
напоминающее раскачивающееся на качелях
живое существо.

Кнопка ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА Ц.П.
выдала данные:

 1. Число полных колебаний — 10.
 2. Затраченное время — 31,4 с.
 3. Отклонение от оси симметрии – 300.
 4. Удаление центра тяжести «тела» от точки
  подвеса — 2,45 м.
 5. Ускорение свободного падения — введите
  расчетную формулу.
 6. Максимальная скорость — введите
  расчетную формулу.
 7. Максимальная перегрузка — введите
  расчетную формулу.
 8. Название Цивилизованной планеты —
  определите параметры 5, 6 и 7.

«Это Вас интересует?» — спросил
руководитель.

«Да! Но, похоже, что дорога каждая минута, и
решать Вашу интересную задачу придется,
скорее всего, на Земле» — ответил Знайка.
Руководитель нажал кнопку ПАМЯТЬ, затем
ПЕЧАТЬ и спустя несколько секунд протянул
Знайке лист с параметрами. К общей радости
наконец-то пришел в себя Знайка.

После легкого прикосновения Незнайка
открыл глаза и увидел перед собой записку с
тем же почерком:

«N.S. За какое время используемый тобой на
Луне маятник совершит 10 колебаний доиа, на
Земле?»

Неподнимая головы незнайка принялся
строчить решение.

@ От школьного звонка «Незнайка»
вздрогнул, открыл глаза и взволнованно
спросил: «А где же инопланетяне? Они точно
знают, как спасти от загрязнения и тепловой
смерти нашу планету!»

Класс взорвался от хохота, и ученик
окончательно проснулся. За ним, склонившись,
стоял учитель физики и, просмотрев решение
в тетради, обратился к классу: «Берите
пример с юного дарования! Он как Юлий цезарь
может делать сразу несколько дел на уроках:
крепко спать, немешая другим, и задачи без
ошибок решать. Как говорится — СОН В РУКУ…, а
в дневник пять».

«Я буду рад и четверке,- смущенно сказал
ученик. — Ведь первую задачу мне помог
оформить друг». И, посмотрев на замерзшее
окно, добавил: «Уже неделю трещат
тридцатиградусные морозы, а ученые все
твердят о грядущем потеплении климата на
планете из-за загрязнения атмосферы. Даже,
помнится, президент по телевизору заявил,
что для нашей страны потепление на 2 — 3 0С
пошло бы на пользу, так как мы страна
северная, даже топлива зимой меньше
понадобится. Но я думаю, что слухи о
тепловой смерти Земли в будущем немного
преувеличены».

Учитель поставил в дневник пятерку,
расписался и произнес: «Честному ученику
даже за оптимизм пятерки не жалко.

Р. . Ребята! Помогите Незнайке и Знайке
решить задачи из сказки, а также Экспертной
Экологической группе Содружества
Цивилизованных планет предложите свои
способы спасения Земли от экологической
катастрофы. Желаю удачи!

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Перед уроком написать на доске формулы:

Т= V*ν; Т= V*ν
; Т= ν*V Т=1*ν;
Т=1: ν, где ν
(ню) — частота;

V= 1:T; V=ν*λ;
ν= λ:
V; ν= V: λ;
ν=1*T где λ
— длина волны;

V=Т: ν; V=Т* ν;
V= ν: Т; V=Т: ν
где Т- период;

λ = T:V; λ= V*T; λ=
V:T; λ= V* ν;
λ= ν:V;
λ= V: ν;
где V — скорость волны.

Необходимо подготовить чертеж и записать
закон сохранения энергии для
математического маятника; подготовить на
отдельном листе текст задач сказки.

1 @ Первая, самая важная, задача Незнайки: «Математический
маятник длиной 162 см на неизвестной планете
совершил 10 колебаний за 1мин 2,8с. Используя
таблицу «Ускорение свободного падения на
поверхности некоторых небесных тел»,
определите название планеты.

Ответ: Молодец! Мы на…..?

2 @ Вторая, N. 8., задача Незнайки: «За какое
время используемый в первой задаче маятник,
совершит 10 колебаний на Земле?»

3 @ Домашняя задача Знайке от инопланетян:
«Параметры физического процесса
Цивилизованной планеты:

 1. Число полных колебаний-10.
 2. Затраченное время- 31,4с.
 3. Отклонение от оси симметрии- 300.
 4. Удаление центра тяжести «тела» от точки
  подвеса- 2,45м. Определите ускорение
  свободного падения; максимальную
  скорость и максимальную перегрузку (в
  нижней точке дуги), а также название
  планеты.

Сказку можно предложить инсценировать
учащимся фрагментарно (по частям) как на
серии уроков, так и полностью при
проведении внеклассного мероприятия.

История развития родной деревни

 • Ягафарова Ляйсан Раифовна, Учитель начальных классов

Введение

Элективный курс по истории для 9 класса на тему
«История развития родной деревни»,
рассчитанный на 10 часов включает материал, не
содержащийся в базовых программах. Курс
составлен на основе краеведческого материала,
собранного в музейной комнате школы, и
хранящиеся в фондах Бардымского районного
краеведческого музея. Планирование курса
включает в себя тематики таких дисциплин, как
музейная педагогика краеведения,
источниковедение, топонимика. Ученикам
предлагается попробовать свои силы, составляя
творческий проект. Причем, ученики получают
возможность выбора формы проекта, в зависимости
от индивидуальных склонностей и интересов. В
данном случае творческий проект — это
характеристика исторического источника, и
написание реферата, и составление своей
родословной.

Программа предусматривает систему творческих
заданий разной степени сложности: от домашней
беседы с родителями о знаменитых людях села до
характеристики исторического источника. Ученику
предоставляется возможность во всякой работе
попробовать свои силы и сделать выбор,
творческий проект завершает программу курса.

Цель курса: предоставить учащимися
возможность принять участие в историческом
исследовании на основе краеведческого
материала.

Задачи курса:

1. Заинтересовать учеников историей родного
села;

2. Показать ученикам возможность изучения
истории через обращение к источнику;

3. Дать возможность ученикам проявить свои
творческие возможности при составлении проекта.

Ожидаемые результаты обучения:

Предполагается, что ученики получат навыки
самостоятельного исторического исследования,
связанного с источниковедением и краеведением.


Программа элективного курса «История
развития родной деревни» (10 часов), 9 класс

Введение ( 1час)

Основное содержание занятия:

1. В начале курса ученики получают задание
выбрать форму творческого отчета. Это может быть:

 • Характеристика исторического источника;
 • Написание реферата;
 • Родословная семьи.

Итогом занятий будет творческий отчет.

2. Экскурсия в музей. Познакомить учеников с
основным содержанием курса.

Оборудование урока: книги Р. Валиуллина »
Очерки по истории родного края». А. Фатыхова »
Гайнинский край».

Исторические источники как основа
исторических знаний
( 3 часа)

Основное содержание занятия:

 • Исторический источник как основа исторических
  знаний;
 • Классификация исторических источников.
  Вспомогательные исторические дисциплины и
  характеристика исторического источника.

Знакомство с публикациями о родной деревни в
газете «Рассвет». Характеристика газетных
публикаций как исторического источника.
Знакомство с воспоминаниями местных жителей о
своей родной деревне в годы ВОВ. Оформление
воспоминаний в качестве музейного документа.

Оборудование урока:

Материалы музея о родной деревни. Публикации в
газете «Рассвет». Воспоминания местных жителей
о родной деревни в годы ВОВ.

Домашнее задание:

 1. Характеристика исторического источника;
 2. Оформление воспоминаний в качестве музейного
  документа

(тема выбирается индивидуально) .

Место села на карте России ( 1 час)

Основное содержание занятия:

 • Особенности расположения Бардымского района в
  Пермском крае; родной деревни в Бардымском
  районе;
 • История появления деревни на этом месте.

Оборудование урока:

 • «Физическая карта Пермской области»,
 • «Физическая карта Бардымского района»,
 • атласы.

Домашнее задание: Обозначение на контурной
карте границы Бардымского района и деревни.

История деревни и история семьи (1 час)

Основное содержание занятия:

Родословная семьи. Приемы работы с родословной.
Значимость этой работы.

Оборудование урока:

Музейные материалы, ученические работы «Моя
родословная».

Домашнее задание:

Домашний разговор с родителями о семейной
родословной.

Знаменитые люди деревни( 1 час)

Основное содержание занятия:

Беседа о людях, которыми славится деревня. Их
жизнь и судьба. Кто такой Батырша?

Оборудование урока: портреты

Домашнее задание: узнать у родителей о
знаменитых людях деревни.

Обряды и обычаи моего народа( 2 часа)

Основное содержание занятия:

 • Семейные, календарные, религиозные обряды;
 • Беседа с пожилыми людьми об обрядах и обычаях;
 • Оформление стенгазеты.

Оборудование урока: фотографии некоторых
обрядов и обычаев.

Домашнее задание: принести иллюстрации
обрядов и обычаев своего народа.

Заключительный «Творческий отчет»( 1 час)

Основное содержание занятия: Проводится
семинар, где ученики представляют свои работы.

Оборудование урока: Самостоятельные
творческие работы. Отчеты учеников.

Тематическое планирование элективного курса


Тема занятия Основное содержание
занятия
Материалы Задание
1 Введение — В начале курса ученикам сообщается,
что им предстоит выбрать форму творческого
отчета;

— экскурсия в музей школы.

Книги Р. Валиуллина, Р. Фатыхова.
2 Исторические источники как основа
исторической науки
— исторический источник как основа
исторических знаний. Классификация исторических
источников.
Комплекс материалов музейной комнаты
школы.
Характеристика исторического
источника
3 Газетные публикации о родной деревне — знакомство с публикацией о родной
деревне в газете «Рассвет», характеристика
газетных публикаций.
Публикации о деревне в газете

»
Рассвет»

4 Воспоминания местных жителей — знакомство с воспоминаниями местных
жителей о деревне в годы ВОВ.
Воспоминания местных жителей о деревне Оформление воспоминаний в качестве
музейного документа
5 Место села на карте России -Особенности расположения Бардымского
района в Пермском крае; родной деревни в
Бардымском районе; история появления деревни на
этом месте.
«Физическая карта Пермской области»,
«Физическая карта Бардымского района»
Обозначение на контурной карте границы
Бардымского района и деревни.
6 История деревни и история семьи Родословная семьи. Приемы работы с
родословной.
Музейные материалы, ученические работы Домашний раговор с родителями о
семейной родословной
7 Знаменитые люди деревни Беседа о людях, которыми славится
деревня. Кто такой Батырша?
Узнать у родителей о знаменитых людях
деревни.
8-9 Обряды и обычаи моего народа Семейные , календарные, религиозные
обряды. Беседа с пожилыми людьми об обрядах.
Оформление стенгазеты.
Фотографии, иллюстрации обрядов. Принести иллюстрации обрядов и обычаев
своего народа.
10 Творческий отчет

Темы для рефератов

 1. Происхождение моей деревни.
 2. Моя любимая школа.
 3. Знаменитые люди деревни.
 4. Деревня в годы ВОВ.
 5. Прошлое и настоящее деревни.
 6. Обряды и обычаи моего народа.
 7. Что говорят газетные публикации о деревне?
 8. Легенды и мифологические рассказы о деревне.
 9. Моя семья.
 10. Красивые места деревни.

Список использованной литературы

1. Фатыхов А. Гайнинский край. — Барда, 1995г.

2. Валиуллин Р. Очерки по истории родного края.-
Барда, 1998 г.

3. Народы Поволжья и Приуралья: Историко-
этнографические очерки/ Под ред. Р. Г. Кузеева.- М.,
1985г.

4. Черных А. В. Тулвинские татары и башкиры. —
Пермь, 2004г.

5. Блинов Н. Исторический очерк заселения
Осинского уезда // Сборник Пермского земства. —
Пермь, 1898. — №3 — 4. Отд.3 — с. 1- 20.

6. Дмитриев А.А, Пермская старина. — Пермь, 1990

7. Книга памяти 1941- 1945.

8. Валиуллин Р. Ш. География Бардымского
района.Барда.2000

9. Нигмедзянов Н.Н, Татары Среднего Поволжья и
Приуралья. — М., 1967г.

Урок по предмету Мир вокруг нас в 1-м классе. Тема: Что мы знаем о нашей стране и о своем крае?

 • Ерёмченко Марина Васильевна, Учитель начальных классов

ТЕМА: Что мы знаем о нашей стране и о своём селе?

ЦЕЛИ:

 • выяснять и систематизировать знания детей о своей стране и о селе,
 • дополнять новой информацией;
 • знакомить детей с государственными символами России;
 • обогащать словарный запас детей, ввести понятие «малая Родина»;
 • расширять кругозор учеников;
 • воспитывать гражданственность и патриотизм младших школьников,
 • любовь и уважение к своим близким и односельчанам;
 • воспитывать чувство гордости за великую Россию, интерес к её истории и истории своего села.

ОБОРУДОВАНИЕ: глобус, государственные символы (флаг, герб, гимн) аудиозапись Гимна России, портрет Д.А.Медведева, заготовки для флага (у каждого белая, синяя, красная полоса бумаги), рисунки и фотографии уголков России в разное время года, мультимедийный проектор и фотографии «Запрудиха – моя малая Родина», материалы об истории создания совхоза «Запрудихинский», фотографии передовиков производства разных лет.

ПОДГОТОВКА: дети учат стихи о Родине, на урок приглашаются родители, они готовят рассказы – воспоминания о своём школьном детстве, о своей малой Родине.

ХОД УРОКА

Учитель (показывая глобус): Ребята, что это такое?

Дети: Глобус.

Учитель: Глобус – модель Земли. Земля – планета, на которой мы живём. Вот на глобусе наша страна — Россия, вот город Москва – столица России.

Послушайте слова Юрия Яковлева и вы сможете сформулировать тему нашего урока: «В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, улица, дом, уде он родился.

Это его маленькая Родина, а из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая, великая Родина.

…Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого она одна. Как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и дочерями, заботится о них, приходит на помощь, придаёт силы.

Мы любим Родину. А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью».

О чём будем говорить сегодня не уроке?

Дети: будем говорить о Родине.

Учитель: Для каждого из нас родина является самым дорогим местом. Родина начинается с семьи, с самых близких вам людей – мамы, папы, бабушек, дедушек, братьев и сестёр.

Растёте вы, и вместе с вами растёт понятие Родина.

Ребята, что такое Родина? Где ваша Родина? (Ответы детей).

Родина – это ваша страна, родной край, ваше село, улица, ваш дом, школа, друзья и близкие вам люди.

Из поколения в поколения передаётся народная мудрость о Родине.

(можно раздать карточки с напечатанными пословицами читающим детям)

Родина – мать, умей за неё постоять.
Любовь к Родине сильнее смерти.
Всякому мила своя сторона.
Дома и стены помогают.
На чужой сторонушке рад родной воронушке.

Выступление детей. Дети читают стихи о Родине, выученные дома.

Олеся:

Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живём,

Яна:

Мы Родиной светлой,
Мы Родиной нашей
Мы Родиной милой зовём.

Гоша:

За ясные зори, умытые росами,
За русое поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали – Россия.

Алина:

Россия… Россия…
Раздолье… Равнины…
Берёзы босые, седые осины
Всё дорого с детства,
Всё памятно с детства
И всё же не можем никак наглядеться.

Учитель: Откуда появилось такое название – Россия?

В стародавние времена наша страна называлась Русью. Слово «Русь», как полагают некоторые учёные, произошло от слова «русло». Русло – это место, по которому течёт река меж берегов. Русь – страна рек и озёр. Русь – светлое место. Это страна света, солнца, добрых людей. Русских называют ещё россами, а страну, где они живут – Россией.

Что объединяет нас всех, присутствующих в этом классе?

Дети: Все мы – россияне!

Учитель: Каждое государство имеет свои символы. Государственные символы России – это флаг, герб, гимн.

ФЛАГ Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище с тремя равными по ширине полосами: белая, синяя, красная. Белый цвет выражает чистоту устремлений, синий – волю к миру, красный – готовность не жалеть своей крови при защите Родины.

Где вы видели флаг России?

Давайте сделаем модели флагов. Вы отгадываете загадку и приклеиваете полоску нужного цвета.

Снежинки так прекрасны и легки,
Как совершенны у ромашки лепестки,
Как на доске строка, написанная мелом,
Мы говорим сейчас о цвете (белом).

Спокойны и чисты рек русских воды,
Прозрачны и светлы как вечер зимни
И благороден и просторен небосвод,
Художник их раскрасил в (синий).

Россия много войн пережила,
И наши деды умирали не напрасно
И верность Родине их к славе привела
Под знаменем победы ярко – (красным).

ГЕРБ – это знак отличия, важнейшая эмблема государства. Подойдите и давайте рассмотрим фотографию герба. (дети рассматривают, описывают, что нарисовано на гербе).

ГИМН – торжественная песня, исполняемая в особых торжественных случаях. Гимн – это песня, посвящённая своей Родине, это символ государства. Гимн прославляет могущество и единство нашей огромной страны. Мелодия гимна написана Александром Васильевичем Александровым, слова – Сергеем Владимировичем Михалковым. Гимн звучит на военных парадах, торжественных праздниках. Во время исполнения гимна, его слушают стоя, исполняют тоже стоя, мужчины снимают головные уборы. Когда звучит гимн, можно петь слова гимна или слушать молча, нельзя смеяться или разговаривать. Этим мы проявляем уважение к главной песне своей Родины. Давайте послушаем .

(Все встают и слушают Гимн Российской Федерации).

Гимн России.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Припев:

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда

Выступление мамы – Перевертиной Любови Владимировны.

– Моя малая Родина – посёлок Степной. Я училась там в начальной школе, мою первую учительницу звали Симоненко Анна Ивановна. Затем училась в посёлке Октябрьский, окончила среднюю школу. Всегда вспоминаю Степное, как там было весело, много друзей. И вы, ребята, став взрослыми, тоже, я думаю, с теплотой будете вспоминать свою малую Родину, свой первый класс, своих учителей.

Учитель: наша с вами малая Родина — Запрудиха, так названо село от прудов, в которых запруживали воду. Селу около восьмидесяти лет. Это не очень большой возраст для села. Сейчас остались два отделения — Степное и Зеленорощенское. Раньше к Запрудихе относились Курья и Хабаровское. Изначально совхоз создавался как овцеводческое хозяйство. Поголовье – 20000 овец. Постепенно в совхозе начинают обрабатывать целинные и залежные земли, распахивают новые поля, улучшается обработка почвы и повышается урожайность полей. Долгие годы совхоз гремел по всему краю как овцеводческое хозяйство. Многие труженики были награждены правительственными наградами. Образовывались настоящие животноводческие династии. У нас в классе учится Миронов Гоша, его дед и отец были чабанами, добивались большого настрига шерсти, высокого поголовья от овец. В последние годы овцы выведены, сейчас основное направление работы хозяйства – полеводство. В хозяйстве из года в год добиваются высокой урожайности пшеницы, богатого урожая.

(Дети рассматривают фотографии передовиков производства, первых директоров хозяйства, вырезки из старых газет, папки «История совхоза».)

Подведение итогов.

– Что вы запомнили? Что было наиболее интересным?

– Что такое Родина? С чего она начинается?

– Как должен человек относиться к своей Родине?

Посмотрите фотографии, на которых запечатлены уголки нашей малой Родины в разное время года и разное время суток (мультимедийка)

Берегите Россию –
Нет России другой,
Берегите её чистоту и покой.
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе
И родное оконце
В позабытом селе…
Берегите Россию
Без неё нам не жить
Берегите Россию,
чтобы вечно ей быть!

ЛИТЕРАТУРА.

 1. Дик Н. Ф. Развивающие классные часы и праздники в начальных классах – Ростов- на-Дону: Феникс, 2006.
 2. Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В. Я – гражданин России! Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию: 1–4 классы. – М: ВАКО, 2006.